”De har ing­en ljus fram­tid”

Nord­ko­re­as ro­botupp­skjut­ning väc­ker star­ka re­ak­tio­ner: Vi mås­te få dem att för­stå

Hallandsposten - - Sverige/världen -

NORD­KO­REA Nord­ko­rea fort­sät­ter med si­na prov­skjut­ning­ar – i trots mot de allt tuf­fa­re sank­tio­ner­na från FN:S sä­ker­hets­råd. Den se­nas­te ro­bo­ten upp­ges ha fär­dats läng­re än nå­gon som lan­det ti­di­ga­re skic­kat iväg.

Ro­bo­ten, som sköts upp i går, flög över nor­ra Ja­pan in­nan den slog ner i havet. Den fär­da­des om­kring 370 mil och nåd­de en max­höjd på 77 mil, en­ligt den syd­ko­re­ans­ka mi­li­tä­ren. Det är bå­de läng­re och hög­re än vid nå­gon ti­di­ga­re upp­skjut­ning vil­ket in­ne­bär att ro­bo­ten nåd­de läng­re än av­stån­det till USA:S bas på Gu­am i Stil­la havet.

– Det hand­lar bå­de om att un­der­sö­ka och vi­sa upp för om­värl­den att man har en ka­pa­ci­tet att nå Gu­am, sä­ger Jer­ker Hell­ström, fors­ka­re vid Total­för­sva­rets forsk­nings­in­sti­tut.

De ame­ri­kans­ka mi­li­tär­ba­ser­na på ön Gu­am lig­ger om­kring 340 mil från Nord­ko­rea.

– Det är räck­vid­den som är mest iögonfallande, sä­ger Jer­ker Hell­ström.

Där­e­mot ver­kar det in­te som att testet vi­sa­de upp träff­sä­ker­het, vil­ket fram­ti­da tes­ter en­ligt Hell­ström an­tag­li­gen kom­mer att syf­ta till.

Det är den and­ra ro­bo­ten som skju­tits över Ja­pan på mind­re än en må­nad, och föl­jer på dik­ta­tu­rens kraf­ti­ga kärn­va­pen­test för knappt två vec­kor se­dan. To­talt har Nord­ko­rea nu ge­nom­fört 19 prov­skjut­ning­ar av bal­lis­tis­ka ro­bo­tar ba­ra i år, en­ligt Se­oul.

Prov­skjut­ning­en ut­lös­te i van­lig ord­ning star­ka re­ak­tio­ner från om­värl­den.

– Om Nord­ko­rea fort­sät­ter att vand­ra den här vägen har lan­det ing­en ljus fram­tid. Vi mås­te få Nord­ko­rea att för­stå det, sä­ger Ja­pans pre­miär­mi­nis­ter Shin­zo Abe.

Na­tos ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Jens Stol­ten­berg kal­lar upp­skjut­ning­en ”ett hän­syns­löst brott mot FN:S re­so­lu­tio­ner”, och FN:S sä­ker­hets­råd skul­le hål­la ett ex­train­kal­lat kris­mö­te om sa­ken i går kväll.

Men USA upp­ma­nar sam­ti­digt Ki­na och Ryss­land att öka pres­sen på dik­ta­tu­ren. Även Ki­na för­dö­mer Nord­ko­re­as age­ran­de, men un­der­stry­ker att för­sö­ken att stop­pa lan­dets ro­bot- och kärn­va­pen­pro­gram in­te bör kom­ma på be­kost­nad av en fred­lig och di­plo­ma­tisk lös­ning på kri­sen.

Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin dis­ku­te­ra­de kri­sen med sitt na­tio­nel­la sä­ker­hets­råd. Han har ock­så haft över­lägg­ning­ar i frå­gan med Frank­ri­kes pre­si­dent Emmanuel Macron.

– Ryss­land är djupt oro­at av de se­nas­te pro­vo­ka­ti­va upp­skjut­ning­ar­na som le­der till yt­ter­li­ga­re upp­trapp­ning, sä­ger Pu­tins ta­les­per­son Dmitrij Peskov. Kärn­va­pen Ke­mis­ka va­pen

Ro­botupp­skjut­ning­en kom­mer ba­ra da­gar ef­ter att nya Fn-sank­tio­ner har ge­nom­dri­vits mot Nord­ko­rea ef­ter dik­ta­tu­rens se­nas­te kraft­ful­la prov­spräng­ning av vad man häv­dar var en vä­te­bomb. Som svar på sank­tio­ner­na har Nord­ko­rea ho­tat att öka tak­ten i si­na va­pen­pro­gram.

Lan­det mo­ti­ve­rar de fort­sat­ta prov­skjut­ning­ar­na och spräng­ning­ar­na med vad man upp­fat­tar som fi­ent­ligt be­te­en­de från USA, med syf­te på de om­kring 80 000 ame­ri­kans­ka sol­da­ter som finns ut­pla­ce­ra­de i Ja­pan och Syd­ko­rea. (TT)

3 23 550 560 290 600 380 120 270 210 70 23 2 500 2 420 3 600 4 060 32 100 11 370 1 020 000 495 000

1 Ro­bo­ten av­fy­ra­des från Pyon­gy­ang kloc­kan 06.57 lo­kal tid. Pyon­gy­ang SYD­KO­REA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.