Bis­ko­par vill se nytt val­sy­stem

Lågt del­ta­gan­de och höga kost­na­der i kyr­ko­va­let

Hallandsposten - - Sverige/världen -

Dyrt och om­ständ­ligt.

Val­sy­ste­met i kyr­ko­va­let har fle­ra bris­ter an­ser en rad av lan­dets bis­ko­par.

Re­dan till näs­ta val vill någ­ra nu se för­änd­ring­ar.

I mor­gon är det dags igen, då kan 5,2 mil­jo­ner av kyr­kans med­lem­mar läg­ga sin röst i årets kyr­ko­val. Högst tro­ligt är dock att mer­par­ten stan­nar hem­ma på soff­loc­ket, tra­di­tio­nellt sett är val­del­ta­gan­det be­tyd­ligt läg­re än vid det all­män­na va­let.

2013 var det 12,8 pro­cent som val­de att rös­ta me­dan kost­na­den för va­let be­räk­nas till 160 mil­jo­ner kro­nor. Det­ta en­ligt upp­gif­ter sam­man­ställ­da av kyr­ko­val­ge­ne­ra­len An­ki Bon­des­son för Kyr­kans tid­nings räk­ning.

För var­je per­son som rös­ta­de blir kost­na­den 235 kro­nor, vil­ket kan jäm­fö­ras med 36 kro­nor per per­son i det se­nas­te kom­mun­lands­ting- och riks­dags­va­let en­ligt en be­räk­ning som tid­ning­en Da­gen i sin tur gjort.

Med and­ra ord, kyr­ko­va­let är näs­tan sju gång­er dy­ra­re.

–Det är väl­digt myc­ket peng­ar, ing­en tve­kan om det, sä­ger Stock­holms bis­kop Eva Brun­ne när TT träf­far hen­ne in­för va­let.

Hon be­to­nar att det hand­lar om en de­mo­kra­ti­frå­ga och att man in­te får tum­ma på det­ta.

– ... se­dan mås­te vi på sikt hit­ta and­ra sätt att skö­ta det här va­let. Det är klart att det sneglas på kyr­kor i and­ra län­der att hit­ta ett smi­di­ga­re och bil­li­ga­re sätt, sä­ger Eva Brun­ne.

I öv­ri­ga Nor­den ser sy­ste­met an­norlun­da ut, till ex­em­pel i Fin­land har den evan­ge­lisklut­hers­ka kyr­kan in­di­rek­ta val, nå­got som nu ef­ter­frå­gas även i Sve­ri­ge.

Ett fler­tal mo­tio­ner har läm­nats in till hös­tens kyr­komö­te om att ut­re­da möj­lig­he­ter­na till in­di­rek­ta val på stifts- och na­tio­nell ni­vå, nå­got som sked­de i Sve­ri­ge fram till och med år 2000.

En av des­sa mo­tio­ner har un­der­teck­nats av fy­ra av lan­dets bis­ko­par, där­ibland Jo­han Dal­man vid Sträng­näs stift med för­hopp­ning om för­änd­ring re­dan till näs­ta val.

– Vi ser ett vär­de i att be­kräf­ta att den lo­ka­la för­sam­ling­en är grund­läg­gan­de och själ­va basplat­tan in­om kyr­kan. Då tyc­ker vi att det finns ett vär­de i att de väljs av för­sam­ling­ar­na, sä­ger Jo­han Dal­man om var­för va­let till kyr­komö­tet och stifts­full­mäk­ti­ge ska ske in­di­rekt.

Rent prak­tiskt skul­le det in­te ba­ra be­ty­da en eko­no­misk vinst, ef­tersom det skul­le in­ne­bä­ra en­dast ett och in­te tre val, ut­an ock­så för­enk­la för väl­jar­na.

– Jag tror att många kän­ner ett en­ga­ge­mang för sin lo­ka­la verk­sam­het. Man tyc­ker det är vik­tigt och nå­got kon­kret, till ex­em­pel hur den verk­sam­he­ten ska ut­for­mas, sä­ger Jo­han Dal­man.

To­bi­as Ös­ter­berg/tt

Eva Brun­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.