”Det är ro­ligt att un­der­hål­la folk”

HP GRATTAR: AN­TON KÖRBERG, 40 ÅR

Hallandsposten - - Folk & Familj - MA­LIN EIJDE/TT

Ut­tryck som ”många bol­lar i luf­ten” mås­te näs­tan ha upp­fun­nits för att be­skri­va An­ton Körberg. För när­va­ran­de spe­lar han trum­mor i tre band, country­rock­ban­det Boots On, rock­grup­pen Rox­ie 77 och tru­ba­dur­du­on To­talt Fri­spel. Sam­ti­digt lä­ser han in ljud­böc­ker och dub­bar teck­na­de fil­mer.

SJÄLV VÄL­JER HAN att kort och gott sam­man­fat­ta sitt yr­kes­om­rå­de som ”underhållning”.

– Jag har se­dan jag var li­ten tyckt att det har va­rit ro­ligt att skän­ka folk gläd­je och le­en­den. Så när chan­ser har dykt upp för mig att gö­ra det på oli­ka sätt, så har jag hop­pat på det.

Det bör­ja­de än­då med mu­si­ken. An­ton Körberg väx­te upp i en mu­si­ka­lisk mil­jö – med en pap­pa som he­ter Tommy Körberg – och i ton­å­ren han bör­ja­de spe­la trum­mor.

Se­dan blev han såpa­skå­dis i ”Vi­ta lögn­er” och en kol­le­ga från tv-in­spel­ning­en vil­le att de skul­le star­ta ett band.

Mu­sik, skå­de­spe­le­ri, stå på sce­nen – man anar ett möns­ter. Med tan­ke på att hans pap­pa är en känd ar­tist och hans mam­ma An­ki Lidén skå­de­spe­lers­ka, är det lätt att tän­ka att äpp­let in­te fal­ler långt från trä­det.

An­ton Körberg är van att kopp­las ihop med si­na kän­da för­äld­rar.

Du har ald­rig va­rit oro­lig för att folk ska tit­ta snett för att du rör dig på di­na för­äld­rars mar­ker?

– Det är klart att folk har tänkt så, men å and­ra si­dan skul­le jag in­te ha kun­nat hål­la på så länge om jag in­te ha­de gjort nå­got bra. Se­dan har det fak­tiskt hänt, un­der så­pa­ti­den, att någ­ra gick fram till min far­sa och sa, ”ur­säk­ta – är du An­ton Kör­bergs pap­pa?”. Det tyck­te jag var vansinnigt ro­ligt.

För mu­si­kern och skå­de­spe­la­ren An­ton Körberg hand­lar allt i li­vet i grund och bot­ten om att spri­da gläd­je. ”Jag tyc­ker det är ro­ligt att un­der­hål­la folk.”

IBLAND HJÄL­PER HAN till som fo­to­graf när hust­run Kaj­sa, chefre­dak­tör på tid­ning­en Res, åker på re­por­ta­ge­re­sa. Li­te över­ras­kan­de är An­ton Körberg ock­så skyt­te­in­struk­tör i pi­sto.

– Jag snö­ar in på sa­ker. Så fort jag hit­tar ett in­tres­se så be­gra­ver jag mig i det och kö­per de bäs­ta gre­jer­na. Bör­jar jag med mat­lag­ning så skaf­far jag al­la köks­ma­ski­ner­na. Men när många and­ra ba­ra kö­per gre­jer­na och se­dan släp­per in­tres­set så bru­kar jag fak­tiskt hål­la fast vid al­la de här idi­o­tis­ka sa­ker­na jag tar mig an.

Bild: JES­SI­CA GOW/TT

MÅNGSIDIG. An­ton Körberg är en mång­syss­la­re och hem­ma­fix­a­re av rang. Nu fyl­ler han 40 år och hop­pas på att kun­na bju­da gäs­ter­na på gril­lat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.