Histo­ri­ker upp­rörd över mos­képla­ner

HALMSTAD: Den kän­de histo­rie­pro­fes­sorn Dick Har­ri­son vill in­te att plat­sen för 1676 års slag vid Fyl­le­bro ska be­byg­gas.

Hallandsposten - - Sidan 1 - ANDERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hal­lands­pos­ten.se

Den kän­de histo­rie­pro­fes­sorn Dick Har­ri­son säl­lar sig nu till dem som pro­te­ste­rar mot ett mos­ké­byg­ge vid Fyl­linge. – Jag har ing­et emot mos­ké­er, men det här är en av de vik­ti­gas­te fältslags­plat­ser­na i svensk histo­ria, sä­ger han.

Dick Har­ri­son, pro­fes­sor i histo­ria vid Lunds uni­ver­si­tet och känd hos en bred all­män­het bland an­nat för att ha vun­nit tv-frå­ge­sport­pro­gram­met ”På spå­ret” två gång­er, har följt de­bat­ten om det pla­ne­ra­de mos­ké­byg­get vid Fyl­linge.

– Sla­get vid Fyl­le­bro var det som vän­de det skåns­ka kri­get, som gjor­de att Sve­ri­ge lyc­ka­des be­hål­la de här de­lar­na av lan­det. Att för­stö­ra en så­dan plats ge­nom att vrä­ka bort jor­den och sa­bo­te­ra möj­lig­he­ter­na att gö­ra slag­fält­sar­ke­o­lo­gis­ka undersökningar är oför­svar­bart ur ett hi­sto­riskt per­spek­tiv, sä­ger han.

– MISSTAGET HAR GJORTS på många stäl­len i Sve­ri­ge, bland an­nat där sla­get vid Lund stod. Slag­fält lig­ger i grå­zo­nen när det gäl­ler vad som ska be­trak­tas som fas­ta forn­läm­ning­ar – och det­ta kryp­hål i la­gen ut­nytt­jar kom­mu­ner­na. Var­för räc­ker det in­te med de ut­gräv­ning­ar som gjor­des för­ra året – där man hit­ta­de pi­stolku­lor, ar­til­le­ri­pro­jek­ti­ler

och en häst­sko från det svens­ka ka­val­le­ri­et?

– Det var ba­ra att skum­ma på ytan. För att lis­ta ut hur sla­get gått till, över vil­ka ytor sol­da­ter­na rört sig och an­nat krävs myc­ket mer. I dags­lä­get är så­dant väl­digt dyrt, men ny tek­nik som kom­mer gör det lät­ta­re i fram­ti­den.

DICK HAR­RI­SON HÄN­VI­SAR till krigs­mu­se­et Hamn som öpp­nat i Fisk­sät­ra, där man un­der sju år gräv­de ut en yta mot­sva­ran­de 100 fot­bolls­pla­ner och fick fram helt nya upp­gif­ter om sla­get vid Stä­ket mel­lan svens­kar och rys­sar 1719.

– Sla­get vid Fyl­le­bro har ock­så ett riks­in­tres­se. Ing­en skul­le kom­ma på tan­ken att byg­ga vid Wa­ter­loo el­ler Get­tys­burg.

HAN SYF­TAR PÅ slag­fäl­tet i Bel­gi­en där Na­po­le­on­kri­gen av­gjor­des 1815 och slag­fäl­tet där det ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get vän­de 1863.

– Jag in­ser att Fyl­le­bro in­te är till­räck­ligt känt för att loc­ka krigs­tu­rism, som de plat­ser­na, men vår histo­ri­e­lös­het gör att jag skäms li­te över att bo i Sve­ri­ge. Hur ser du då på att där re­dan byggts en tra­fik­led, ben­sin­mack, bil­tvätt och livs­me­dels­bu­tik?

–De är av­skräc­kan­de ex­em­pel. Bygg in­te än­nu mer. Vad sä­ger du om ris­ken för att du an­vänds som ett slag­trä i en debatt som även har isla­mo­fo­bis­ka in­slag?

– Just där­för är jag så no­ga med att på­pe­ka att jag in­te alls har nå­got emot att det byggs en mos­ké i Halmstad. Men det ha­de va­rit tjäns­te­fel av mig att in­te bli upp­rörd när kom­mu­nen för­stör möj­lig­he­ter­na att få fram en mas­sa spän­nan­de historisk in­for­ma­tion.

Bild: JARI VÄLITALO

ARKEOLOGISK UN­DER­SÖK­NING. Slag­fält­sar­ke­o­lo­gen Bo Knarr­ström an­vän­de bland an­nat me­tall­de­tek­tor när han för­ra året un­der­sök­te mar­ken där mos­kén ska byg­gas. Bland fyn­den från sla­get vid Fyl­le­bro fanns pi­stolku­lor, ar­til­le­ri­pro­jek­ti­ler och en häst­sko från det svens­ka ka­val­le­ri­et.

KÄN­NER TILL PLAT­SEN VÄL. ”Jag har pas­se­rat Fyl­le­bro många gång­er. Min barn­doms som­rar till­bring­a­des hos mor­mor och mor­far i en stu­ga vid Öst­ra stran­den”, sä­ger Dick Har­ri­son, vars far kom från Os­kar­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.