Mol­ly San­dén sjung­er om jul i Halmstad med Di­le­va och Da­vid Lindgren.

MUSIK: STJÄRNTRION KOM­MER TILL HALMSTAD MED CHRISTMAS NIGHT

Hallandsposten - - Sidan 1 - JAN-OWE WIK­STRÖM 010-471 51 61 jow@hal­lands­pos­ten.se

Det­ta i för­be­re­del­ser­na in­för ”Christmas Night” som når Halm­stads te­a­ter den 30 no­vem­ber.

Det är den rikstäc­kan­de julsho­wen som Mag­nus Carls­son tur­ne­ra­de med i fy­ra år som han nu med varm hand över­lå­ter till den nå­got ud­da tri­on då han själv ska sat­sa på and­li­ga kyr­ko­kon­ser­ter i vin­ter. HP träffade San­dén, Lindgren och Di­le­va in­för re­pe­ti­tio­ner­na i Stock­holm.

– Jo, vi ska väl bi­dra med olik­he­ter, för­kla­rar Mol­ly.

– Så att det blir så stor dy­na­mik som möj­ligt, bry­ter Da­vid in.

Men hur blev det just ni?

– Vi frå­ga­de chans! ut­bris­ter Thomas.

– Nä, är­ligt ta­lat, in­fli­kar Da­vid när skrat­ten har lagt sig, pro­du­cen­ter­na vil­le väl att vi skul­le nå en så bred mål­grupp som möj­ligt. Och för mig var det, ef­ter al­la vin­ter­ga­lor och jul­ga­lor med fyl­la och stök, en ny ut­ma­ning att gö­ra en kon­sert­tur­né.

Ni är ju rätt oli­ka som ar­tis­ter så vad kan ni lä­ra er av varand­ra?

– Det vet vi in­te in­nan vi är där. Men vi vet ju al­la hur det är att bo i en res­väs­ka och le­ve­re­ra kväll ef­ter kväll, sä­ger Di­le­va.

Och le­ve­re­ra ska de gö­ra, 26 sho­wer från pre­miä­ren i Va­ra den 23 no­vem­ber till fi­na­len i Gö­te­borg den 22 de­cem­ber. Och det ef­ter att ha be­sökt Sve­ri­ges samt­li­ga län.

SOM­MA­REN SOM IN­TE var nå­gon som­mar har bli­vit höst som snart ska bli vin­ter. Och den över­gång­en har Mol­ly ett spe­ci­ellt knep för.

– Jag bru­kar i det längs­ta le­va i för­ne­kel­se att som­ma­ren fak­tiskt är över. Och se­dan, i stäl­let för att dep­pa ihop to­talt så går jag på mi­na eg­na för­be­re­del­ser för jul nå­gon­stans i mit­ten av oktober, med allt vad det in­ne­bär. Det blir ljus­punk­ten i mörk­ret. Jag mår myc­ket bätt­re av det.

Nu är det jul igen och nu är det jul igen och... Njae, kanske in­te re­dan för ge­me­ne man. Men i ar­tist­värl­den och för Mol­ly San­dén, Da­vid Lindgren och Thomas Di­le­va är det snart hög tid att kom­ma i jul­stäm­ning.

JULEN ÄR STARKT för­knip­pad med tra­di­tio­ner. Och tri­on kän­ner sitt an­svar.

– Allt går un­der ju­lens tak, men vi ska för­sö­ka tän­ja li­te på grän­ser­na, sä­ger Mol­ly.

– Bå­de Mol­ly och Thomas har ju fle­ra sto­ra hits, som pas­sar in. Jag får för­sö­ka till­fö­ra li­te skö­na snack och ska­pa stäm­ning, in­fli­kar Da­vid.

Och vad gäl­ler jullå­tar finns det för­stås en upp­sjö av al­ter­na­tiv.

– Det finns väl un­ge­fär 800 bal­la­der att väl­ja bland. Så det svå­ra blir att hit­ta rätt up­tem­polå­tar för det vill folk ha, tror Da­vid.

Som har sin egen fa­vo­rit­sång som han vill fram­fö­ra.

”Min jul är en hel julaf­tons­vec­ka ef­tersom jag kom­mer från en splitt­rad fa­milj med skil­da för­äld­rar.” MOL­LY SAN­DÉN

–”O hel­ga natt”. Jag mås­te få sjunga den! An­nars skul­le jag ald­rig ha tac­kat ja, ler han.

Mol­ly vet ock­så vil­ken låt hon helst vill kö­ra:

– Jag får väl ta på mig di­va­rol­len då a la Ma­ri­ah Ca­rey och Christi­na Agui­le­ra. ”Ha­ve your­self a mer­ry litt­le christmas” skul­le pas­sa. Jag får se om de här två god­kän­ner den.

–Och min mam­ma gil­lar ”Ave Maria”. Den skul­le sit­ta fint. John Len­nons ”Hap­py X-mas (war is over)” är en vik­tig låt i ti­den med tan­ke på al­la spän­ning­ar vi har och upp­le­ver i värl­den i dag. För en julshow får in­te va­ra nå­gon form av ett akva­ri­um un­der ett par tim­mar ut­an be­hö­ver ha en för­ank­ring i verk­lig­he­ten, på­pe­kar Thomas.

SJÄL­VA HAR DE ock­så ska­pat eg­na, star­ka jultra­di­tio­ner.

– Min jul är är en hel julaf­tons­vec­ka ef­tersom jag kom­mer från en splitt­rad fa­milj med skil­da för­äld­rar. Så vi för­sö­ker spri­da ut det på en hel vec­ka så vi hin­ner med allt och hin­ner träf­fa al­la, be­rät­tar Mol­ly.

– Pap­pa är präst så jag är upp­vux­en i ett kris­tet hem och har all­tid gått i kyr­kan på julaf­ton. Jag har ta­git med mig den tra­di­tio­nen och går med mi­na barn i kyr­kan på jul ock­så. Det är vik­tigt att de lär sig var­för vi fi­rar jul, att det in­te en­bart hand­lar om Kal­le An­ka och att få jul­klap­par, sä­ger Da­vid.

– Och min jul är gans­ka lik Mol­lys, in­fli­kar Thomas. Det blir mid­da­gar fle­ra da­gar i sträck i Sö­der­hamn, Gäv­le och Stock­holm.

Med för­be­re­del­ser­na in­för ”Christmas Night” läggs ock­så de eg­na kar­riä­rer­na på is ett tag.

– Jul­tur­nén blir en skön pa­us i den egosnurr, som man all­tid ham­nar i vid nya släpp. Här kan man få bac­ka li­te och gö­ra nå­got till­sam­mans med and­ra, an­ser Mol­ly som 2013 flyt­ta­de till Los Ang­e­les med pojk­vän­nen Dan­ny Sau­ce­do, men nu är hem­ma igen och för ett tag se­dan släpp­te sing­eln ”Rygg mot rygg”.

DA­VID LINDGREN BLEV, som pro­gram­le­da­re för Me­lo­di­festi­va­len ihop med Cla­ra Hen­ry och Has­se Andersson, snudd på folk­kär – in­te minst hans ”pap­pa­mage”. Han kan nu­me­ra kal­la sig mångsysslare upp­till mu­si­kalar­tist.

– Mel­lon öpp­na­de en helt ny värld och bransch, som jag trivs

väl­digt bra med. Jag job­bar in­te nå­got med eg­na lå­tar ut­an ”Christmas Night” är min kar­riär just nu.

Och Di­le­va – som in­te släppt ett al­bum se­dan ”In­nan so­len går upp” 2013 – tur­ne­rar un­der hös­ten med en kyr­ko­kör när han in­te job­bar med sin kom­man­de plat­ta.

– Det mesta är fak­tiskt klart, men det lär in­te släp­pas för­rän näs­ta år. Jag törs, för­res­ten, knappt gå in i en stu­dio läng­re. Det kom­mer lå­tar till mig och reg­nar hits he­la ti­den, sä­ger han – så där skönt omed­ve­ten om att han släppt än­nu en av si­na one­li­ners som får al­la i om­giv­ning­en att gap­skrat­ta.

Men vil­ken re­la­tion har ni till Halmstad?

– Ty­lö­sand – det är ma­giskt. Vi ha­de stu­ga på Öland, så att kom­ma till väst­kus­ten är näs­tan ex­o­tiskt. Det är ju rik­tigt hav, sä­ger Mol­ly.

– Min svär­far kom­mer ju från Fal­ken­berg så vi har köpt hus vid ha­vet där. Så Halland kan jag även om jag kom­mer från Norr­land, på­pe­kar Da­vid.

Men Halm­stad­gui­den i tri­on tycks än­då va­ra ro­man­ti­kern Di­le­va:

– Ja, jag har ju va­rit där gans­ka of­ta och häl­sat på Pe­ter (Wahl­beck). Det var ju stand up i Fas­tarp och på 90-ta­let var det ju rik­tigt bra drag i stan. Och så finns där ju en stads­del som he­ter Kär­le­ken. Där skul­le man bo!

DRESSED FOR SUCCESS. Da­vid Lindgren, Mol­ly San­dén och Thomas Di­le­va för­be­re­der sig för att med julsho­wen ”Christmas Night” ska­pa jul­stäm­ning i he­la Sve­ri­ge. Tors­dag 30 no­vem­ber kom­mer tri­on till Halmstad.

Bild: THOMAS ENGSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.