Bu­ti­ker brand­här­ja­de

Hallandsposten - - Sidan 1 - HENRIK WILLIAMSSON 010-471 51 69 hw@hal­lands­pos­ten.se

Två bu­ti­ker i cen­tra­la La­holm för­stör­des i en brand nat­ten till tors­da­gen.

”Man står här med tu­sen frå­gor men inga svar. Det känns overk­ligt.” SHEILA WEINREICH,

bu­tiksä­ga­re Cacáo

Dahlqvists foto och cho­klad­bu­ti­ken Cacáo total­för­stör­des i en brand nat­ten till tors­da­gen. – Jag vet in­te om jag or­kar byg­ga upp det en gång till, sä­ger en be­drö­vad Ulf Dahlqvist.

Lar­met om bran­den kom kloc­kan 23.09. Rädd­nings­tjäns­tens förs­te man på plats såg hur svart rök väll­de ut och tog upp ett hål i dörr­kar­men för att töm­ma en pul­ver­släc­ka­re in i lo­ka­len.

– Men se­dan sprack ru­tor­na på bak­si­dan och när det kom in sy­re bör­ja­de det brin­na, sä­ger rädd­nings­le­da­re Mi­chael Bengts­son.

FY­RA BRANDKÅRER, La­holm, Våxtorp, Båstad och Halmstad, lar­ma­des ut.

– Det är gam­la bygg­na­der i La­holms cent­rum och ha­de vi fått en sprid­ning vil­le vi lig­ga på fram­kant, sä­ger Mi­chael Bengts­son.

Rädd­nings­tjäns­ten lyc­ka­des und­vi­ka att bran­den spred sig. Men de bå­da bu­ti­ker­na Dahlqvists foto och cho­klad­hu­set Cacáo hann bli helt för­stör­da.

Mor­go­nen ef­ter träffade HP bu­tiksä­gar­na Ulf Dahlqvist och Sheila Weinreich ut­an­för de so­ti­ga skylt­fönst­ren. De vän­ta­de då på po­li­sens tek­ni­ker och ha­de in­te själ­va fått gå in i lo­ka­ler­na.

– I går när jag gick hem var det ing­et kons­tigt. På kväl­len ring­de Secu­ri­tas. Jag trod­de att det var ett falsklarm, sä­ger Ulf Dalqvist.

Men det var en rik­tig brand. Ulf Dahlqvist fick se sin bu­tik eld­här­jas för and­ra gång­en. Han ha­de lo­ka­ler i Hen­rik­sons­ka hu­set då det brann ner 2004.

– DET POPPAR för­stås upp i hu­vu­det nu igen. Det känns ba­ra tomt. Jag ha­de tänkt job­ba tre år till, men nu vet jag in­te om jag or­kar, sä­ger Ulf Dahlqvist.

– Skriv att jag är för­tviv­lad för al­la kun­der, men jag tror in­te att de har bli­vit av med nå­got. Al­la di­gi­ta­la bil­der har jag på sä­ker lag­ring.

Cho­klad­hu­set Cacáo flyt­ta­de till­ba­ka till La­holm i bör­jan av året ef­ter en se­jour i Halmstad.

DE BÅ­DA BU­TI­KER­NA har haft sam­ma en­tré och även om de haft helt oli­ka in­rikt­ning har ägar­na hjälpt varand­ra med att ta emot kun­der.

– Man står här med tu­sen frå­gor men inga svar. Det känns overk­ligt, sä­ger Sheila Weinreich.

– Nu bör­jar det när­ma sig jul, som är min vik­ti­gas­te tid på året. Men det känns in­te som jag kan kom­ma i gång igen på länge, fun­de­rar hon.

Un­der rädd­nings­ar­be­tet ven­ti­le­ra­des den in­til­lig­gan­de bu­ti­ken Kläd­kam­mar’n ut för att und­gå rök­ska­dor.

De per­so­ner som bor i lä­gen­he­ter­na ovan­för Dahlqvist foto fick ock­så eva­kue­ras. En fa­milj på fem per­so­ner in­kvar­te­ra­des på ho­tell över nat­ten och en per­son fick bo över hos släk­ting­ar.

VAD SOM OR­SA­KAT bran­den är en frå­ga som får be­sva­ras av po­li­sens tek­nis­ka un­der­sök­ning. Den på­bör­jas in­te för­rän på fre­da­gen, då en brand­hund kan del­ta i ut­red­ning­en. Ru­tin­mäs­sigt ru­bri­ce­ras sa­ken just nu som mord­brand.

Bild: HENRIK WILLIAMSSON

UTBRÄNT. Bu­tikslo­ka­ler­na blev för­stör­da inu­ti. Po­li­sen pla­ce­ra­de ut en vakt för att ing­en skul­le ta sig in i vän­tan på att tek­ni­ker­na an­län­de till brand­plat­sen.

BRANDSKADAT. På bu­ti­ker­nas bak­si­da lyf­tes en del bränt och so­tigt ma­te­ri­al ut un­der rädd­nings­ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.