Re­gi­o­nen ser över di­gi­tal vård

HALLAND: RE­GI­ON HALLAND ÖVER­VÄ­GER ATT ER­BJU­DA EG­NA NÄTDOKTORER

Hallandsposten - - Sidan 1 - YVONNE PERS­SON 076-137 16 87 yp@hal­lands­pos­ten.se

Hur ska Re­gi­on Halland för­hål­la sig till de nya di­gi­ta­la vård­gi­var­na, som Kry och Min Dok­tor? Ska man sam­ar­be­ta med dem el­ler rent av er­bju­da eg­na di­gi­ta­la läkar­be­sök? Det ska re­gi­on­sty­rel­sens po­li­ti­ker nu ta ställ­ning till.

”Re­gi­on­sty­rel­sen be­hö­ver ta ställ­ning till om vi ska er­bju­da di­gi­ta­la mö­ten i egen re­gi, om tjäns­ter­na ska upp­hand­las el­ler om vi ska ha en bland­ning.” TOM­MY RYDFELDT (L), när­sjuk­vårds­nämn­dens ord­fö­ran­de.

An­vänd­ning­en av nätdoktorer har ökat stort i he­la Sve­ri­ge och ba­ra i Halmstad gjor­des 541 nät­läkar­be­sök un­der årets sex förs­ta må­na­der.

Bort­sett från pa­ti­ent­av­gif­ten så be­ta­lar Re­gi­on Halland de hal­länds­ka be­sö­ken och för­de­lar se­dan i sin tur ut kost­na­den till den vård­cen­tral som pa­ti­en­ten är listad hos.

När­sjuk­vårds­nämn­den, som an­sva­rar för re­gi­o­nens 24 vård­cen­tra­ler, ber nu re­gi­on­sty­rel­sens po­li­ti­ker att pri­o­ri­te­ra re­gi­o­nens di­gi­ta­la ut­veck­ling och se till att ar­be­tet be­drivs i hög fart.

– DET FINNS re­dan ett fler­tal di­gi­ta­la vård­gi­va­re och en del pri­vat­äg­da vård­cen­tra­ler hål­ler på att ut­veck­la eg­na tjäns­ter. Re­gi­on­sty­rel­sen be­hö­ver ta ställ­ning till om vi ska er­bju­da di­gi­ta­la mö­ten i egen re­gi, om tjäns­ter­na ska upp­hand­las el­ler om vi ska ha en bland­ning, sä­ger Tom­my Rydfeldt (L), när­sjuk­vårds­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Att in­te alls er­bju­da di­gi­ta­la tjäns­ter ser han in­te som ett al­ter­na­tiv.

– Di­gi­ta­la vård­mö­ten är här för att stan­na och kan bli ett vik­tigt red­skap i det dag­li­ga ar­be­tet. Det kan ock­så an­vän­das för kon­sul­ta­tion mel­lan vård­cen­tra­ler­na och and­ra verk­sam­he­ter, som psy­ki­a­trin och sjuk­hu­sen, sä­ger Tom­my Rydfeldt.

HUR PASS KOMPLICERAT el­ler kost­samt det skul­le va­ra att byg­ga upp en egen di­gi­tal verk­sam­het har han än­nu ing­en upp­fatt­ning om.

– Det är en av många frå­gor som re­gi­on­sty­rel­sen be­hö­ver tit­ta på. Finns det fär­di­ga sy­stem att kö­pa? Går de att kopp­la ihop med vårt jour­nalsy­stem? En av bris­ter­na i dag är ju att nät­dok­to­rer­na in­te har till­gång till pa­ti­en­ter­nas jour­na­ler.

TOM­MY RYDFELDT PE­KAR ock­så på vik­ten av att ar­be­tet sam­ord­nas med be­fint­li­ga verk­sam­he­ter. Ex­em­pel­vis fin­nas re­dan råd­giv­nings­tjäns­ten 1177 via webb och te­le­fon, som al­la lands­ting dri­ver ge­men­samt.

– Det är vik­tigt att vi in­te byg­ger upp en pa­ral­lell or­ga­ni­sa­tion till 1177. Kanske ska istäl­let 1177 ha en roll i det här ar­be­tet.

Som ett stöd för re­gi­on­sty­rel­sens be­slut har när­sjuk­vårds­nämn­den lå­tit ut­vär­de­ra samarbetet med nät­lä­kar­fö­re­ta­get Min Dok­tor, som på­gick för­ra hös­ten och i vå­ras. Bland an­nat har bå­de pa­ti­en­ter och med­ar­be­ta­re på vård­cen­tra­ler­na sva­rat på en en­kät (se ar­ti­kel in­till).

Samarbetet kom­mer även att ut­vär­de­ras på me­di­cinsk ni­vå. Ex­em­pel­vis ska man stu­de­ra even­tu­el­la skill­na­der i för­skriv­ning­en av an­ti­bi­o­ti­ka mel­lan Min Dok­tors och re­gi­o­nens lä­ka­re.

Även jour­na­ler ska grans­kas för att jäm­fö­ra vil­ka di­a­gno­ser som ställts och vil­ken be­hand­ling som ge­nom­förts.

PA­RAL­LELLT MED FÖRSÖKET med Min Dok­tor be­drivs ock­så ett stör­re di­gi­ta­li­se­rings­ar­be­te in­om Re­gi­on Halland. Ut­veck­lings­stra­teg Fredrik Steg­mark för­kla­rar:

– Bå­de Kry och Min Dok­tor er­bju­der ju en smal tjänst, som ba­ra rik­tar sig till en viss typ av pa­ti­en­ter. Re­gi­on Halland har ett myc­ket stör­re an­svar, som även om­fat­tar mer kom­pli­ce­ra­de fall, kro­ni­ker och mul­ti­sju­ka. Det är ut­i­från det som vi tit­tar på var di­gi­ta­li­se­ring­en kan gö­ra störst nyt­ta.

En del av ar­be­tet hand­lar om möj­lig­he­ten att er­bju­da di­gi­ta­la vård­mö­ten i när­sjuk­vår­den, en an­nan om att gö­ra det sam­ma för pla­ne­ra­de åter­be­sök på sjuk­hu­sen.

– Det finns inga be­slut fat­ta­de, ut­an vi be­hö­ver ana­ly­se­ra frå­gor­na dju­pa­re, men vi rör oss fram­åt i ar­be­tet, sä­ger Fredrik Steg­mark.

Bild: JÖR­GEN ALSTRÖM

PO­SI­TIVT INSTÄLLD. ”Di­gi­ta­la vård­mö­ten är här för att stan­na och kan bli ett vik­tigt red­skap i det dag­li­ga ar­be­tet”, me­nar Tom­my Rydfeldt (L), när­sjuk­vårds­nämn­dens ord­fö­ran­de.

BLAN­DA­DE SYN­PUNK­TER. Re­gi­on Hal­lands ut­vär­de­ring av samarbetet med Min av med­ar­be­tar­na an­ser att Min Dok­tor upp­fyl­ler de kri­te­ri­er Re­gi­on Halland har

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.