Hög­sta­di­e­e­le­ver i stor­bråk

Hallandsposten - - Halmstad - JON­NA NILS­SON

Ett fem­ton­tal ele­ver drab­ba­de sam­man på Ös­ter­led­sko­lan un­der tors­da­gens lunch­rast.

Per­so­nal på hög­sta­di­e­sko­lan lar­ma­de po­lis strax ef­ter kloc­kan ett på tors­da­gen se­dan ett fem­ton­tal ele­ver, upp­de­lat på två gäng, drab­bat sam­man i ett stör­re bråk.

När po­li­sen kom till plat­sen ha­de per­so­nal själ­va lyc­kats sä­ra på gäng­en, men man skrev fle­ra an­mäl­ning­ar om miss­han­del.

– Nå­gon ska ha fått ett slag och nå­gon an­nan ett blå­mär­ke, men ing­en ska ha be­hövt vård, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son, po­li­sens pressta­les­per­son i re­gi­on väst.

De in­blan­da­de ele­ver­na för­hör­des av po­lis och blev se­dan hemskic­ka­de.

Rek­tor Ste­fan Bles­se­ni­us informerade även de­ras för­äld­rar.

Al­la in­blan­da­de ele­ver är av­stäng­da un­der fre­da­gen. I öv­rigt fort­går un­der­vis­ning­en som van­ligt.

– Men vi kom­mer ha fler vux­na i rö­rel­se på sko­lan. Un­der ras­ter, i kor­ri­do­rer och ut­om­hus, sä­ger Bles­se­ni­us.

Vad brå­ket handlade om är än­nu oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.