Man miss­tänkt för vil­labran­den

Hallandsposten - - Halmstad - BENJAMIN TROFF 010-471 51 27 bt@hal­lands­pos­ten.se

Po­li­sen har va­rit på plats vid den ned­brun­na vil­lan och gjort en ny un­der­sök­ning med hjälp av hun­dar. Kvin­nan som ti­di­ga­re del­gi­vits miss­tan­ke är av­skri­ven, men man­nen är fort­satt miss­tänkt.

Den förs­ta un­der­sök­ning­en gav vis­sa in­tres­san­ta fynd. Des­sa är skic­ka­de till ana­lys, men po­li­sen kan än­nu in­te be­rät­ta vad man har hit­tat.

Man var un­der ons­da­gen åter­i­gen på plats vid den ned­brun­na vil­lan i Nor­ra ut­mar­ken för yt­ter­li­ga­re en tek­nisk un­der­sök­ning.

– Man be­slu­ta­de sig för att gö­ra yt­ter­li­ga­re sök på plat­sen, men jag vet in­te om det be­ror på vad man hit­ta­de förs­ta gång­en el­ler om man ba­ra vil­le gö­ra yt­ter­li­ga­re en sök­ning, sä­ger Ul­la Brehm, kom­mu­ni­ka­tör hos po­li­sen.

DET ÄR EN om­fat­tan­de un­der­sök­ning och det kan drö­ja fle­ra vec­kor in­nan re­sul­ta­ten från ana­ly­sen är kla­ra.

– Det är in­te som en van­lig un­der­sök­ning där man har ett fin­gerav­tryck och får svar in­om en dag, ut­an det kom­mer att ta tid att gå ige­nom ma­te­ri­a­let och ana­ly­se­ra det, sä­ger Ul­la Brehm.

Po­li­sen tog hjälp av en hund un­der den and­ra tek­nis­ka un­der­sök­ning­en.

Hun­den ska ha gjort vis­sa mar­ke­ring­ar, men vad de har mar­ke­rat på läm­nas in­te ut i nu­lä­get.

DET VAR SENT i fre­dags kväll som den våld­sam­ma bran­den bröt ut i vil­lan i Nor­ra ut­mar­ken.

Ti­di­ga­re har två per­so­ner, en man och en kvin­na, bli­vit del­giv­na miss­tan­ke om all­män­far­lig vårds­lös­het, grovt brott, samt grovt vål­lan­de till an­nans död.

Kvin­nan är nu av­skri­ven från ut­red­ning­en. Miss­tan­kar­na mot man­nen, som är i 50-års­ål­dern, kvar­står dock. Man­nen är hem­ma­hö­ran­de i Halmstad.

Man miss­tän­ker in­te att bran­den var med­ve­tet an­lagd.

Ett barn i skol­ål­dern be­fa­ras ha bli­vit kvar i vil­lan och sak­nas fort­fa­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.