Hb­tqi-histo­ria ska lyf­tas fram i lju­set

Hallandsposten - - Halmstad - EMELIE NORDH 010-471 51 15 en@hal­land­pos­ten.se

Vil­ka be­rät­tel­ser döl­jer sig bort­om den all­män­na histo­rie­be­skriv­ning­en och hur kan de lyf­tas fram? Det vill läns­sty­rel­sen ta re­da på ge­nom pro­jek­tet ”tys­ta kul­tur­arv” som nu sät­ter fo­kus på att syn­lig­gö­ra Hal­lands Hb­tqi-histo­ria.

Som en del i det­ta kom­mer läns­sty­rel­sen och den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen The Unstraight Mu­se­um un­der hös­ten att sam­la in Hb­tqi­per­so­ners be­rät­tel­ser som är kopp­la­de till oli­ka plat­ser i lä­net.

– DET FINNS många be­rät­tel­ser som har valts bort i histo­ri­e­skriv­ning­en, of­ta för att man av­vi­ker från den rå­dan­de nor­men. För att Hal­lands histo­ria ska kun­na åter­speglas på ett mång­fa­cet­te­rat, jäm­likt och in­klu­de­ran­de sätt är det vik­tigt att de lyfts fram, sä­ger Jen­ny Nord, an­tik­va­rie på läns­sty­rel­sen och den som le­der pro­jek­tet.

In­sam­ling­en, som sam­fi­nan­sie­ras av re­gi­o­nen och läns­sty­rel­sen, har ny­li­gen star­tat och sker ge­nom ett webb­for­mu­lär som kom­mer att va­ra öp­pet till och med års­skif­tet.

– Det går att skic­ka in bå­de bil­der och text och man väl­jer själv om man vill va­ra ano­nym el­ler in­te, sä­ger Jen­ny Nord och tilläg­ger att ini­ti­a­tiv­ta­gar­na även kom­mer att ge­nom­fö­ra en del ak­ti­vi­te­ter un­der hös­ten för att sam­la in be­rät­tel­ser.

Näs­ta steg blir att pre­sen­te­ra re­sul­ta­tet så att det kom­mer all­män­he­ten till del. Or­ga­ni­sa­tio­nen The Unstraight Mu­se­um har job­bat med många oli­ka pro­jekt för att syn­lig­gö­ra Hb­tqi-histo­ria och har bland an­nat ska­pat ett di­gi­talt mu­se­um där ma­te­ri­a­let kan kom­ma att stäl­las ut. Men än är det in­te helt be­stämt hur pre­sen­ta­tio­nen kom­mer att gå till.

– Vi sa­de ti­digt att det blir ka­rak­tä­ren på det in­sam­la­de ma­te­ri­a­let som får av­gö­ra hur vi tar hand om det. Det ska bli spän­nan­de att se vad det lan­dar i, sä­ger Jen­ny Nord.

– DET KAN kanske bli en ut­ställ­ning el­ler en bok och det skul­le kun­na lig­ga på in­ter­net­mu­se­et. Det be­ror på hur det läm­par sig.

Läns­sty­rel­sen i Halland bör­ja­de job­ba med pro­jek­tet tys­ta kul­tur­arv i fjol och den in­sam­ling som nu in­letts är en av fle­ra som kom­mer gö­ras fram­ö­ver i syf­te att lyf­ta för­bi­sed­da, dol­da och bort­val­da be­rät­tel­ser i Hal­lands histo­ria.

Jen­ny Nord be­rät­tar att det in­te rå­der brist på upp­slag och att tan­ken är att nya in­sam­ling­ar av be­rät­tel­ser ska star­ta un­ge­fär vartan­nat år och se­dan syn­lig­gö­ras året där­på.

– Det finns en hel del dol­da kul­tur­arv som man på oli­ka sätt kan lyf­ta fram. Vi har bland an­nat pra­tat om det roms­ka kul­tur­ar­vet och barns och äl­dres be­rät­tel­ser, sä­ger hon. Fot­not: HB­TQI är ett sam­lings­be­grepp för ho­mo­sex­u­el­la, bi­sex­u­el­la, trans­per­so­ner, que­er­per­so­ner och in­ter­sex­u­el­la.

Bild: JÖR­GEN ALSTRÖM

BE­RÄT­TEL­SER SÖKES. Jen­ny Nord, an­tik­va­rie på läns­sty­rel­sen i Halland, är pro­jekt­le­da­re för in­sam­ling­en av Hb­tqi-histo­ria som ge­nom­förs i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.