Hal­lå där...

Hallandsposten - - Hylte - ISA­BEL BARK

... An­na Roos (C), op­po­si­tions­råd, som i lik­het med kom­mun­rå­det Ron­ny Löfquist (S) med­de­lar att hon stäl­ler upp för om­val 2018.

* Var det ett själv­klart be­slut? –Ja, det tyc­ker jag. Jag har pre­cis fått chan­sen att bör­ja no­sa på det­ta. Ef­ter hal­va man­dat­pe­ri­o­den fick jag trä­da in som op­po­si­tions­råd ef­ter Henrik Er­ling­son. Nu är jag su­gen på att gö­ra mer och jag be­hö­ver tes­ta de ving­ar­na. Från och med 1 no­vem­ber ska jag va­ra tjänst­le­dig från job­bet för att kun­na äg­na min tid åt po­li­ti­ken.

* Vil­ka lis­tor kom­mer ditt namn att stå på? –Vi har prov­val i Cen­ter­par­ti­et och jag kom­mer att stäl­la upp på al­la tre lis­tor, men fram­för allt kom­mu­nen. Vi vet än­nu in­te i vil­ken ord­ning folk ska stå på lis­tor­na.

* Vad hän­der här­näst? –I vårt par­ti har vi först ett no­mi­ne­rings­ske­de där al­la med­lem­mar får rös­ta på de per­so­ner som har sagt att de vill va­ra med. Se­dan är det no­mi­ne­rings­stäm­ma i no­vem­ber där vi sät­ter lis­tor­na.

* Vad har ni i Cen­ter­par­ti­et åstad­kom­mit lo­kalt den här man­dat­pe­ri­o­den? – Vi är ju i op­po­si­tion och har in­te mak­ten att få ige­nom vå­ra eg­na för­slag. Jag tyc­ker än­då att vi har satt li­te grön prä­gel på de be­slut som har fat­tats. Vi har lyc­kats få med skriv­ning­ar och frå­gor som är vik­ti­ga för vår par­tigrupp.

* Hur har man­dat­pe­ri­o­den va­rit? – Det har va­rit en tuff pe­ri­od med många nya in­vå­na­re, men sam­ti­digt har kom­mu­nen växt­värk­pro­blem. Det har vi in­te haft för­ut.

* Vad skul­le du vil­ja gö­ra bätt­re näs­ta man­dat­pe­ri­od? – Vi vill job­ba mer med in­teg­ra­tion och ar­bets­lös­het. Män­ni­skor ska få va­ra en del av sam­man­hang­en. Men ock­så job­ba med bra vill­kor för vå­ra fö­re­ta­ga­re att an­stäl­la. Vi vill fort­sät­ta mark­nads­fö­ra vår kom­mun och vi­sa hur bra den är, bå­de för tu­ris­ter och för in­vå­na­re. Hyl­te är en fan­tas­tisk plats att le­va, bo och ver­ka på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.