Det är väl vär­re att det körs och skrä­nas över gra­var­na

Hallandsposten - - Hylte -

Svar till Bengt Olan­der, 10/10

MOS­KÉ­BYG­GET. I din in­sän­da­re om mos­kén i Fyl­linge så mås­te man ifrå­ga­sät­ta di­na fak­ta­upp­gif­ter du hän­vi­sar till. Var­för sla­get i Fyl­le­bro blev ett slag­fält be­rod­de på att svens­kar­na vil­le stop­pa den dans­ka ar­mén att ta sig till Gö­te­borg. De svens­ka sol­da­ter som del­tog i det­ta slag var in­te fri­vil­li­ga sol­da­ter ut­an var i stäl­let mer el­ler tving­a­de till att del­ta i stri­den. Det var ba­ra de ad­li­ga of­fi­ce­rar­na som var där mer fri­vil­ligt. Det var in­te tu­sen­tals sol­da­ter som stu­pa­de i Fyl­le­bro som du på­står i din in­sän­da­re ut­an det var cir­ka 1 500 stu­pa­de och så­ra­de en­ligt fak­ta­upp­gif­ter. Även så är den ex­ak­ta plat­sen in­te di­rekt rik­tig ef­tersom den dans­ka ar­mén flyd­de och upp­lös­tes men sköts ned på oli­ka plat­ser i oli­ka de­lar av om­rå­det.

DET ÄR OCK­SÅ väl­digt in­tres­sant att man pro­te­ste­rar nu mot mos­ké­byg­get med hän­vis­ning till ett krig som har va­rit. Var­för pro­te­ste­rar du in­te ock­så då för ser­ve­ring­ar med me­ra på Lil­la torg där det lig­ger män­ni­skor be­grav­da.

DET ÄR VÄL vär­re att det kör bi­lar över de gam­la gra­var­na samt att det skrä­nas vid ute­ser­ve­ring­ar­na av nykt­ra och ful­la män­ni­skor som har druc­kit sig be­ru­sa­de på ser­ve­ring­ar­na som lig­ger över gra­var­na på Lil­la torg. I Fyl­le­bro kom­mer en mos­ké att lig­ga som har re­li­gi­on och tro som in­rikt­ning och in­te en re­stau­rang.

Du själv skri­ver ock­så att vi själv­klart skall ha en mos­ké i Halmstad och att man skall tillå­tas re­a­ge­ra över be­byg­gel­se över historisk mark. Det­ta gör ock­så Halm­stads kom­mun ge­nom att det finns rätts­li­ga in­stan­ser som fat­tar be­slut. Jag tror att det kom­mer att byg­gas en mos­ké på den­na mark, men jag tror nog in­te att du be­hö­ver va­ra oro­lig för att de för­stör din he­li­ga mark ut­an sna­ra­re kom­mer de att re­spek­te­ra mar­ken med stor om­sorg.

Jan Claes­son,

ak­tiv so­ci­al­de­mo­krat

Bild: HP/AR­KIV

MARK I HETLUFT. Var­för pro­te­ste­rar man mot mos­ké­byg­get i Fyl­linge, men in­te mot att det finns verk­sam­het på and­ra plat­ser med gra­var?, und­rar skri­ben­ten i en replik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.