Gör in­te om till en F-3-sko­la

Hallandsposten - - Hylte -

SKO­LA. Jag kän­ner en viss oro som bo­en­de och för­äl­der på An­ders­berg. För hur ser fram­ti­den ut för vår un­der­ba­ra An­ders­bergs­sko­la? Där mitt tred­je barn snart kom­mer in­tå­gan­de. En stor oro är att det­ta barn in­te kom­mer få ha des­sa fantastiska pe­da­go­ger som käm­par och brin­ner för sitt yr­ke.

ATT SÄ­GA ATT An­ders­berg en­bart skul­le ha en F-3 sko­la ha­de in­te en­bart ska­dat om­rå­det ut­an kom­mer ge bar­nen en ne­ga­tiv rip­pe­lef­fekt då de ut­sät­ter bar­nen för onö­di­ga ris­ker med sto­ra vägar och tung tra­fik samt obe­kan­ta mil­jö­er i små åldrar. Jag är in­te en­sam om att in­te ha bil el­ler kör­kort vil­ket kom­mer för­svå­ra ti­den för att åka från ena si­dan stan till and­ra då de finns för­plik­tel­ser kom­mer ta enorm tid från vå­ra barns vär­de­ful­la fri­tid och stres­sen kom­mer att bli känn­bar för bar­nen med.

JAG HAR DIVIDERAT fram och till­ba­ka på om vi ska ha en F-3 el­ler F-6 och jag har frå­gat mi­na barn de sa: Mam­ma jag trivs var­för får jag in­te va­ra kvar? Det finns många som vill få sin röst hörd i det­ta då de är vå­ra barns fram­tid de gäl­ler.

Så snäl­la ni som ska ta det­ta be­slut el­ler om ni är del­ak­ti­ga i be­slu­tet tänk på vå­ra barns fram­tid. Oro­lig för­äl­der på An­ders­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.