Skan­dal­ki­rurg oakt­sam men in­te brotts­lig

Hallandsposten - - Sverige - TT

Det sak­na­des till­stånd, luft­strup­so­pe­ra­tio­ner­na var i la­gens me­ning oakt­sam­ma – och al­la pa­ti­en­ter dog. Än­då väl­jer åkla­ga­ren Jennie Nordin att läg­ga ner för­un­der­sök­ning­en mot ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni. – Han är gi­vet­vis glad och nöjd, sä­ger Mac­chi­a­ri­nis ad­vo­kat Björn Hur­tig.

Den ti­di­ga­re ”stjärn­ki­rur­gen” Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni åta­las in­te för de upp­märk­sam­ma­de luft­strup­so­pe­ra­tio­ner­na på Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set. An­led­ning­en är, en­ligt för­un­der­sök­nings­le­da­ren Jennie Nordin, att brott in­te går att styr­ka.

– Vi kan in­te be­vi­sa att det ha­de bli­vit bätt­re med nå­gon an­nan be­hand­lings­me­tod, sä­ger hon.

Det var i ju­ni för­ra året som Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni del­gavs miss­tan­ke om brott i fy­ra fall. Miss­tan­kar­na av­såg brott i sam­band med ope­ra­tio­ner, varav tre gäll­de ope­ra­tio­ner av syn­te­tis­ka luft­stru­par me­dan den fjär­de handlade om helt an­nan ope­ra­tion som ut­för­des på Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Hud­dinge.

MISS­TAN­KAR­NA RÖR­DE vål­lan­de till an­nans död al­ter­na­tivt vål­lan­de till kropps­ska­da för de tre luft­rörso­pe­ra­tio­ner­na samt vål­lan­de till kropps­ska­da för den fjär­de ope­ra­tio­nen.

Men om brott ska gå att stry­ka mås­te ett an­tal kri­te­ri­er va­ra upp­fyll­da, bland an­nat att ope­ra­tio­ner­na ge­nom­för­des av oakt­sam­het, i strid mot ve­ten­skap och be­prö­vad er­fa­ren­het, som det he­ter. En­ligt åkla­ga­ren var det oakt­samt att ge­nom­fö­ra luft­strup­so­pe­ra­tio­ner­na – men det går in­te att styr­ka att nå­got an­nat till­vä­ga­gångs­sätt ha­de va­rit bätt­re.

– Det är fel att gö­ra som han har gjort, för han har va­rit oakt­sam. I den be­döm­ning­en lig­ger att han har age­rat i strid mot ve­ten­skap och be­prö­vad er­fa­ren­het, sä­ger åkla­ga­ren Jennie Nordin. Så det är in­te brotts­ligt att an­vän­da ic­ke-be­prö­va­de me­to­der?

– Vi an­ser att det är oakt­samt, men vi kan in­te styr­ka brott i för­läng­ning­en för vi kan in­te be­vi­sa hur det ha­de bli­vit om man ha­de gjort någon­ting an­nat.

Vad gäl­ler den fjär­de ope­ra­tio­nen an­ser åkla­gar­na att den in­te ens var oakt­sam.

DET FAK­TUM ATT det sak­na­des etis­ka till­stånd och till­stånd från Lä­ke­me­dels­ver­ket var ett up­pen­bart re­gel­brott, men pre­skrip­tions­ti­den för des­sa hand­ling­ar är två år, nå­got Jennie Nordin be­kla­gar.

– Den ty­pen av an­mäl­ning­ar kom­mer of­ta in till po­lis och åkla­ga­re när de re­dan är pre­skri­be­ra­de. Förs­ta ope­ra­tio­nen sked­de 2011 och vi fick in an­mä­lan först 2015. Där­för mås­te pre­skrip­tions­ti­den hö­jas, sä­ger Jennie Nordin.

Ad­vo­kat Björn Hur­tig sä­ger att hans kli­ent är bå­de glad och nöjd över att för­un­der­sök­ning­en läggs ner, även om bå­de han och Mac­chi­a­ri­ni är för­vå­na­de över åkla­ga­rens be­döm­ning att Mac­chi­a­ri­ni age­rat oakt­samt.

– Sam­ti­digt som de sä­ger att man in­te kan re­do­vi­sa att nå­gon an­nan me­tod skul­le ha va­rit bätt­re. Då för­står var­ken jag el­ler Pa­o­lo (Mac­chi­a­ri­ni) var­för han age­rat oakt­samt, sä­ger Hur­tig.

”Vi an­ser att det är oakt­samt, men vi kan in­te styr­ka brott i för­läng­ning­en för vi kan in­te be­vi­sa hur det ha­de bli­vit om man ha­de gjort någon­ting an­nat.”

JENNIE NORDIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.