Pos­ten blir lång­sam­ma­re

SVE­RI­GE: RE­GE­RING­EN SKRI­VER OM POSTLAGEN

Hallandsposten - - Sverige -

Lång­sam­ma­re och dy­ra­re, men för­hopp­nings­vis säk­ra­re. Re­ge­ring­en tar bort kra­vet på att brev ska kom­ma fram dagen ef­ter. – Det vik­ti­gas­te är att pos­ten kom­mer fram, sä­ger bo­stad­s­och di­gi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter Pe­ter Eriks­son (MP).

De se­nas­te åren har Post­nord haft sto­ra kva­li­tets­pro­blem. Kla­gomå­len och syn­punk­ter­na på postut­del­ning­en till kon­troll­myn­dig­he­ten PTS har ock­så mång­dubb­lats.

Nu lind­rar re­ge­ring­en där­för postlagen och slo­par kra­vet på att bre­ven ska kom­ma fram dagen ef­ter. Tan­ken är att postan­vän­dar­na ska ve­ta vad som gäl­ler och att kra­ven där­med kom­mer när­ma­re verk­lig­he­ten. Nu ska det räc­ka med en två­da­gars ga­ran­ti. Men då är i stäl­let kra­vet att 95 pro­cent av al­la brev ska kom­ma fram se­nast två da­gar ef­ter att bre­vet lagts på post­lå­dan. I dag är kra­vet att 85 pro­cent ska va­ra fram­me över natt. Till­sy­nen, som en­ligt Pe­ter Eriks­son va­rit för slapp, ska bli tuf­fa­re och om in­te kra­ven ef­ter­levs fram­ö­ver kan PTS de­la ut bö­ter.

För postan­vän­dar­na blir det allt­så mer av sni­gel­post, men säk­ra­re, är tan­ken, även om Post­nord in­te kom­mer att över­ge post­gång över nat­ten.

– Har man bråt­tom skic­kar man e-post, sä­ger Pe­ter Eriks­son som tror att för­änd­ring­ar­na ska in­ne­bä­ra säk­ra­re postut­del­ning även i gles­bygd, där det en­ligt Pe­ter Eriks­son i dag in­te alls är sä­kert att bre­ven kom­mer fram för­rän ef­ter fle­ra da­gar.

DET ÄR OCK­SÅ för­stås en stor ef­ter­gift till post­fö­re­ta­gen. Se­dan bör­jan av 2000-ta­let har runt en tred­je­del av brev­vo­ly­mer­na för­svun­nit i e-pos­tens ti­de­varv, mil­jar­der kro­nor i in­täk­ter har för­svun­nit

LÅNG­SAM­MA­RE OCH DY­RA­RE. Ef­ter att re­ge­ring­en skri­vit om postlagen får Post­nord två da­gar – istäl­let för en – på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.