Grun­den för Eu-dom ifrå­ga­sätts

Hallandsposten - - Sverige - OWE NILS­SON/TT

Bå­de Sä­po och Da­ta­lag­rings­ut­red­ning­ens ord­fö­ran­de Si­gurd Heu­man an­ser att Eu­dom­sto­lens dom om svensk da­ta­lag­ring byg­ger på fel­ak­tig grund. Or­sa­ken är att Kam­mar­rät­ten ställ­de en fel­ak­tigt for­mu­le­rad frå­ga när man be­gär­de dom­sto­lens ytt­ran­de.

I de­cem­ber kon­sta­te­ra­de Eu­dom­sto­len att den svens­ka da­ta­lag­ring­en in­te är för­en­lig med Eu-rät­ten. Den är för ge­ne­rell och odif­fe­ren­ti­e­rad en­ligt dom­sto­len.

Dom­sto­len sva­ra­de på en frå­ga från Kam­mar­rät­ten, som be­gärt ett för­hands­av­gö­ran­de när Te­le 2 ha­de över­kla­gat ett fö­re­läg­gan­de från Post- och te­le­sty­rel­sen att ope­ra­tö­rer­na skul­le fort­sät­ta med da­ta­lag­ring­en.

Frå­gan var for­mu­le­rad som om da­ta­lag­ring­en om­fat­ta­de al­la elektro­nis­ka kom­mu­ni­ka­tions­me­del och samt­li­ga tra­fik­upp­gif­ter ut­an någ­ra åt­skill­na­der, be­gräns­ning­ar el­ler un­dan­tag.

PRO­BLE­MET ÄR ATT nå­gon så­dan da­ta­lag­ring in­te på­gått i Sve­ri­ge. Många tra­fik­da­ta­upp­gif­ter och kom­mu­ni­ka­tions­tjäns­ter har va­rit un­dan­tag­na från lag­rings­skyl­dig­he­ten.

– Som man frågar får man svar. Man blir ju litet fun­der­sam på om Eu-dom­sto­len ha­de sva­rat på det­ta sätt om frå­gan från Kam­mar­rät­ten ha­de ställts på ett mer kor­rekt sätt, sä­ger Si­gurd Heu­man.

Han an­ser att Eu-dom­sto­lens dom helt en­kelt kan byg­ga på fel­ak­tig grund.

– Ja, jag tyc­ker in­te att man kan bort­se ifrån det. De har in­te haft de kor­rek­ta pa­ra­met­rar­na när de har sva­rat. Man kan ifrå­ga­sät­ta Kam­mar­rät­tens frå­ga, sä­ger han.

SÄ­PO ÄR ÄN­NU tyd­li­ga­re i sin kri­tik.

”För oss står det klar att Eu-dom­sto­lens av­gö­ran­de byg­ger på fel­ak­ti­ga an­ta­gan­den”, skri­ver Sä­po i sitt sär­skil­da ytt­ran­de till ut­red­ning­en.

Men trots Si­gurd Heu­mans in­vänd­ning­ar, föreslår han yt­ter­li­ga­re be­gräns­ning­ar av lag­rings­skyl­dig­he­ten ut­i­från Eu-dom­sto­lens re­so­ne­mang.

– Vi mås­te än­då för­hål­la oss till Eu-do­men, man kan in­te rik­tigt un­der­kän­na den på den grun­den att frå­gan är fel­ställd, sä­ger han.

Sä­po an­ser att för­sla­gen all­var­ligt skul­le för­svå­ra ar­be­tet för ri­kets sä­ker­het.

– Vi blir av med verk­tyg för att upp­täc­ka och ut­re­da de här grova brot­ten, ter­ror­brott och spi­o­ne­ri. Sam­ti­digt har vi ing­en möj­lig­het att ar­be­ta på nå­got an­nat sätt för att kom­pen­se­ra bort­fal­let, sä­ger Jo­han Ols­son, ope­ra­tiv chef på Sä­po.

TERRORISTFORSKAREN Mag­nus Ranstorp re­a­ge­rar starkt på Sä­pos kri­tik av da­ta­lag­rings­ut­red­ning­ens för­slag.

– Det är en myc­ket skräm­man­de läs­ning. Det är ju en to­tal de­mon­te­ring av ut­red­ning­en. Ut­an de här möj­lig­he­ter­na blir Sä­ker­hetspo­li­sen helt blind, det är myc­ket all­var­ligt, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.