Höj­da ska­de­stånd för tor­tyr­lik­nan­de över­grepp

Hallandsposten - - Sverige -

BLE­KINGE: Tolv ton­årspoj­kar ut­sat­tes för över­grepp som kan lik­stäl­las med tor­tyr. Tings­rät­tens be­döm­ning fast­ställs i hov­rät­ten och id­rotts­le­da­ren i Ble­kinge döms till sex års fäng­el­se för grovt ola­ga tvång vid 42 till­fäl­len – och ska­de­stån­den höjs.

Poj­kar­na bands och tä­ta plast­på­sar sat­tes över de­ras hu­vu­den, i vis­sa fall för­des slang­ar och rör ner i de­ras mun­nar. Gär­ning­ar­na var all­var­li­ga och ut­drag­na där så­väl and­ning­en som rö­rel­se­fri­he­ten va­rit be­grän­sad, kon­sta­te­rar hov­rät­ten över Skå­ne och Ble­kinge.

– Jag tyc­ker att hov­rät­ten re­so­ne­rat på ett bra och ade­kvat sätt, man kon­sta­te­rar att gär­nings­man­nens age­ran­de är så pass brotts­ligt och ve­der­vär­digt att man dö­mer ho­nom till lag­pa­ra­gra­fens sträng­as­te straff, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re John Dag­ne­vik.

När det gäl­ler ska­de­stån­den har hov­rät­ten gjort en an­nan be­döm­ning än tings­rät­ten, och de fles­ta mål­sä­gan­de­na har nu fått ett nå­got hög­re ska­de­stånd. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.