Plund­ring­ar föl­jer i spå­ren av brän­der­na

Hallandsposten - - Världen - MAR­TIN STOCKTON JO­HANS­SON/TT

Brän­der­na i nor­ra Kalifornien har nu or­sa­kat 23 döds­fall. Sam­ti­digt fort­sät­ter mas­se­va­ku­e­ring­ar – och i dess spår sto­ra pro­blem med män­ni­skor som plund­rar de över­giv­na hem­men.

Yt­ter­li­ga­re två döds­fall rap­por­te­ra­des på ons­dags­kväl­len, lo­kal tid, av po­lis­myn­dig­he­ten i So­no­ma County, vil­ket nu gör att döds­siff­ran sti­git till 23. Po­li­sen med­de­la­de även att siff­ran för de sak­na­de ha­de sjun­kit till 285. Siff­ran rap­por­te­ra­des lig­ga runt 600 ti­di­ga­re på ons­da­gen, men många män­ni­skor har åter­fun­nits och många av an­mäl­ning­ar­na har ock­så vi­sat sig va­ra dubb­la.

Var­ken po­lis el­ler rädd­nings­tjänst har dock bör­jat sö­ka bland res­ter­na av de om­kring 3 500 bygg­na­der som för­störts i brän­der­na.

– När vi bör­jar sö­ka så kom­mer siff­ran att öka, sä­ger po­lis­chef Rob Gi­or­da­no, en­ligt San Fran­ci­sco Chro­nic­le.

SENT PÅ ONS­DAGS­KVÄL­LEN kom yt­ter­li­ga­re ob­li­ga­to­ris­ka eva­ku­e­rings­or­der för den öst­ra de­len av So­no­ma Val­ley och den lil­la or­ten Gey­ser­vil­le, me­dan män­ni­skor­na i de­lar av Na­pa stad och fle­ra and­ra plat­ser upp­ma­na­des att för­be­re­da sig för att läm­na si­na hem. På ef­ter­mid­da­gen eva­ku­e­ra­des he­la Ca­listo­ga, en ort med drygt 5 000 in­vå­na­re.

I spå­ren av eva­ku­e­ring­ar­na har ock­så sto­ra pro­blem med plund­ring­ar upp­stått. Ba­ra un­der ons­da­gen greps minst tre per­so­ner i San­ta Ro­sa och en i Men­do­ci­no, miss­tänk­ta för att ha stu­lit sa­ker från över­giv­na hem.

LAURIE FROST, SOM eva­ku­e­rats från sitt hem i ut­kan­ten av San­ta Ro­sa, åter­vän­de på ons­da­gen till sitt än­nu oskad­da hus för att häm­ta sa­ker. Un­der två tim­mar kom fy­ra oli­ka po­lis­pa­trul­ler för att kon­trol­le­ra att det verk­li­gen var hen­nes hem.

– De var otro­ligt miss­tänk­sam­ma och vi var tvung­na att be­vi­sa att vi bod­de där. Men jag är ba­ra glad att de var så miss­tänk­sam­ma, och im­po­ne­rad över att de var så många. Vi bor än­då väl­digt av­si­des, sä­ger hon.

Po­li­sen be­rät­ta­de för Laurie att de ha­de gri­pit en per­son som ha­de åkt runt i om­rå­det med en hus­vagn. Inu­ti fann de mäng­der av elekt­ro­nik och an­nat miss­tänkt stöld­gods från hu­sen.

Po­li­sen var­na­de dem även för att tan­ka ben­sin, ef­tersom öka­de pro­blem med stul­na kre­dit­korts­upp­gif­ter – så kal­lad skim­ning – rap­por­te­ras på ben­sin­sta­tio­ner när fler och fler tan­kar upp si­na bi­lar för att läm­na om­rå­det.

– Det är helt otro­ligt att folk kan va­ra så dum­ma i hu­vu­det att man ut­nytt­jar nå­gon över­hu­vud­ta­get. Men att gö­ra det nu när he­la sam­häl­let är i kris är än­nu mer av­sky­värt, sä­ger Laurie Frost.

ÄVEN NATIONALGARDET har en­ga­ge­rats för att kon­trol­le­ra män­ni­skor som rör sig i eva­ku­e­rings­zo­ner­na.

”Al­la plund­ra­re som grips kom­mer att åta­las en­ligt lag. De som tror att den här är ett bra till­fäl­le att ut­nytt­ja att hem har eva­ku­e­rats be­hö­ver fun­de­ra ett varv till”, sä­ger di­strikts­å­kla­ga­re Jill Ra­vit­ch, en­ligt åklagar­myn­dig­he­tens sajt.

På ons­da­gen höll po­lis­myn­dig­he­ten och Ka­li­for­ni­ens myn­dig­het för skogs- och brand­skydd, Cal Fi­re, en press­kon­fe­rens för att pra­ta om vad som låg bakom bran­den. En­ligt fle­ra vitt­nes­mål i lo­ka­la me­di­er såg man på sön­da­gen hur kraft­led­ning­ar blåst om­kull i den star­ka blås­ten. Ef­ter fem år av tor­ka var sto­ra de­lar av mar­ker­na ex­tra käns­li­ga för mins­ta gnis­ta.

– Vi un­der­sö­ker ett an­tal rap­por­ter om huruvi­da fall­na kraft­led­ning­ar el­ler elekt­ris­ka trans­for­ma­to­rer som ex­plo­de­rat kan ha or­sa­kat någ­ra av brän­der­na i re­gi­o­nen, sä­ger Ja­net Up­ton, vice chef på brand­skydds­myn­dig­he­ten, en­ligt San Fran­ci­sco Chro­nic­le.

Bild: ERIC RISBERG/TT

LE­TA­DE I RES­TER­NA. Tam­my Christi­an­sen hit­ta­de sin vig­sel­ring i res­ter­na av sitt ned­brun­na hem. Myn­dig­he­ter­na upp­le­ver sto­ra pro­blem med plund­ring­ar i svi­ter­na ef­ter brän­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.