Kul­tur&nö­je.

Hallandsposten - - Sidan 1 - PER KÅGSTRÖM 010-471 51 33 pk@hal­lands­pos­ten.se

Pa­trik Lars­son är en av tre omog­na kil­lar som sho­war på Halm­stads te­a­ter.

”Det är top­pen att tur­ne­ra med si­na bäs­ta kom­pi­sar.”

PA­TRIK LARS­SON

Tre omog­na kil­lar, kläd­da som 60-ta­lets väs­tern­hjäl­tar brö­der­na Car­twright. Det är ståupp-ko­mi­ker­na Pa­trik Lars­son, Måns Möl­ler och Özz Nu­jen som på fre­dag kom­mer till Halm­stads te­a­ter.

Al­la tre är eta­ble­ra­de ko­mi­ker som nor­malt job­bar var för sig, men nu gör de en ge­men­sam fö­re­ställ­ning.

– 70 pro­cent av sho­wen fram­för vi till­sam­mans, och så har vi varsin egen del, sä­ger Pa­trik Lars­son.

Jag når ho­nom i Väx­jö, där de tre omog­na gos­sar­na ska upp­trä­da se­na­re på kväl­len.

– Jag hål­ler på att pac­ka upp en tjejpe­ruk, men nå­got har gått snett. Fri­sy­ren har fått en stro­ke.

Det lå­ter job­bigt, men an­nars trivs du med att job­ba i en trio?

– Ja, det är top­pen att tur­ne­ra med si­na bäs­ta kom­pi­sar, och vi skri­ver det mesta ihop. Vi sit­ter och spå­nar tills ett skämt har bli­vit så ro­ligt som möj­ligt.

Vad kan du mer sä­ga om ”Omog­na kil­lar – kom­mer till stan”?

– Publiken får del­ta, bland an­nat med lju­def­fek­ter, sä­ger Pa­trik Lars­son.

DET ÄR TRE er­far­na scen­rä­var som änt­rar sce­nen på fre­dag.

Özz Nu­jen har si­na röt­ter i tur­kis­ka Kur­dis­tan och an­vän­der of­ta den bak­grun­den i sin ko­mik. Han har ock­så spe­lat med i så­väl te­a­ter som film och tv-pro­gram.

Måns Möl­ler har ock­så levt länge på ståupp-ko­mik och va­rit med i ett fler­tal tv-pro­gram, och Pa­trik Lars­son blev först känd för den sto­ra all­män­he­ten i SVT:S ”Mor­gon­sof­fan” (2008).

Där spe­la­de han bland an­nat det dans­ka me­di­et Karsten To­re­b­jer som – ut­an stör­re fram­gång – sök­te kon­takt med an­dar.

– JAG SKA ut på en ny sväng med Karsten näs­ta år. Sho­wen ”Miraklet från Jyl­land” kom­mer till Halm­stad den 16 mars.

Faktum är att min dot­ter gav mig ett Kars­ten­di­plom på Fars dag.

– Vad ro­ligt att hö­ra, det mås­te hon ha häm­tat från min hem­si­da. Vår­da di­plo­met no­ga, det kan bli värt 50 kro­nor på Bloc­ket om 200 år.

Okey. Får vi se Karsten på Halm­stads te­a­ter på fre­dag?

– Man vet ald­rig, det kan bli ett gäst­spel. Jag tar i al­la fall med mig pe­ru­ken.

Bild: RO­BERT ELDRIM

EN DAG I VIL­DA VÄSTERN. Pa­trik Lars­son, Måns Möl­ler och Özz Nu­jen spe­lar till­sam­mans sho­wen ”Omog­na kil­lar – kom­mer till stan” på Halm­stads te­a­ter.

Bild: EM­MA HASSELGREN

TILL­BA­KA IGEN. Måns Möl­ler fo­to­gra­fe­rad vid ett ti­di­ga­re be­sök i Halm­stad.

Bild: PER WAHL­BERG

SKUGGORNAS HER­RE. Özz Nu­jen i en me­ra spök­lik skrud än cow­boy­klä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.