Mer bul­ler be­fa­ras med ny in­fart

Hallandsposten - - Sidan 1 - AN­NA-KA­RIN FORS­BERG 010-471 51 21 akf@hal­lands­pos­ten.se

Tolv per­so­ner bo­sat­ta i Fyl­le­bro har över­kla­gat de­talj­pla­nen för den förs­ta etap­pen av Söd­ra in­far­ten. De be­fa­rar att tra­fi­ken på den nya av­far­ten från E 6 sö­der om Fyl­le­bro kom­mer att ska­pa nya bul­ler­pro­blem.

De kla­gan­de an­ser att de­talj­pla­nen sak­nar en kom­plett ut­red­ning om bul­ler för Fyl­le­bro, bland an­nat en be­skriv­ning av hur bull­ret från den nya av­far­ten samt tra­fi­kök­ning­en för­bi Fyl­le­bro på E 6 kom­mer att på­ver­ka de bo­en­de.

Re­dan i dag ska­par den be­fint­li­ga vi­a­duk­ten bul­ler och fas­tig­he­ter­na i Fyl­le­bro sak­nar av­skärm­ning från rikt­ning­en där den nya av­far­ten byggs.

– På- och av­far­ten kom­mer att ska­pa bul­ler från hög höjd som där­med når läng­re. De sä­ger på mö­ten att det ska fin­nas bra med bul­ler­skydd men vi hit­tar det in­te nå­gon­stans i hand­ling­ar­na, sä­ger Gabri­el Hjer­tqvist som bor på Strand­gårds­vä­gen i Fyl­le­bro.

De kla­gan­de fö­re­slår att bul­ler­däm­pan­de åt­gär­der görs för he­la de­len av plan­om­rå­det som grän­sar mot Fyl­le­bro. Det skul­le in­ne­bä­ra bul­lerskär­mar från La­holms­vä­gen till den nya på- och av­far­ten och upp på be­fint­lig vi­a­dukt.

PÅ DETALJPLANENS KARTOR finns inga bul­ler­skydd in­ri­ta­de och den ut­red­ning som lig­ger med i de­talj­pla­nen in­ne­hål­ler inga upp­gif­ter om bul­ler­ni­vå­er från E 6 som be­rör Fyl­le­bro, för­u­tom bull­ret från La­holms­vä­gen och väg 15.

Pro­jekt­sam­ord­na­ren Torsten Ro­senqvist på sam­hälls­bygg­nads­kon­to­ret för­säk­rar trots det att bul­ler­skydd ska byg­gas.

– Det finns in­skri­vet i väg­pla­nen som är ett ju­ri­diskt bin­dan­de av­tal mel­lan kom­mu­nen och Tra­fik­ver­ket. Bul­ler­plank kom­mer att byg­gas ovan­på den bul­ler­vall som re­dan finns mot E6 fram till La­holms­vä­gen.

DÄR­E­MOT FINNS INGA pla­ner på att för­länga bul­ler­skyd­det sö­derut till den nya av­far­ten, vil­ket är vad de bo­en­de krä­ver.

– Det har gjorts en bul­lerut­red­ning i sam­band med väg­pla­nen och den vi­sar att vi kom­mer att kla­ra rikt­vär­de­na för bul­ler i Fyl­le­bro, även med den nya av- och på­far­ten sä­ger Torsten Ro­senqvist.

Yt­ter­li­ga­re en över­kla­gan har gjorts av Kli­ma­tak­tion Halm­stad. De me­nar att ”pro­jek­tet står i strid med det över­gri­pan­de in­tres­set i all pla­ne­ring att mot­ver­ka yt­ter­li­ga­re kli­mat­för­änd­ring­ar samt ta hän­syn till och be­grän­sa ska­de­verk­ning­ar­na på kom­mu­nens in­fra­struk­tur och bygg­na­der av för­vän­ta­de svå­ra kli­mat­hän­del­ser.”

DE AN­SER ATT den tunga tra­fi­ken till ham­nen kan säk­ras på ett be­tyd­ligt bil­li­ga­re och mind­re in­gri­pan­de sätt, till ex­em­pel ge­nom om­bygg­na­den av den nu pre­sen­te­ra­de tra­fik­plats E 6 samt en för­bätt­rad an­slut­ning till Väs­ter­valls­vä­gen.

Även OK-Q8 AB har över­kla­gat pla­nen i den del som be­rör Ryt­ta­re­vä­gens om­vand­ling till gång- och cy­kel­väg, som på­ver­kar till­gäng­lig­he­ten till tank­stäl­let.

Kla­gomå­len är ställ­da till markoch mil­jö­dom­sto­len.

Bild: JARI VÄLITALO

ÖKAT BUL­LER. Fyl­le­bro­bor be­fa­rar att bull­ret från E 6 ökar när Söd­ra in­far­ten byggs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.