Förs­ta åtal väckt i stor va­pen­här­va

Hallandsposten - - Sidan 1 - JONATAN GERNES 010-471 50 98 jg@hal­lands­pos­ten.se

Männen kör­de runt med ge­vär och am­mu­ni­tion i bi­len. Nu har det förs­ta åta­let väckts i den sto­ra va­pen­här­van i La­holm. Fem män till sit­ter häk­ta­de.

Kul­ge­vä­ret var ut­rus­tat med ljud­däm­pa­re och ki­kar­sik­te, och låg inlin­dat i en svart sop­säck i ba­ga­get. I bi­len fanns 34 pa­tro­ner till vap­net och två pa­tro­ner av gröv­re ka­li­ber. Två kni­var och ett par hands­kar togs ock­så i be­slag.

Po­li­sen stop­pa­de for­do­net i Elds­ber­ga 20 au­gusti. En ren ru­tin­kon­troll en sön­dags­kväll på väg 15.

Det blev start­punk­ten för den va­pen­här­va som po­li­sen se­dan dess ar­be­tar med att rul­la upp. I här­van in­går fler grova va­pen­brott och ett an­tal inbrott i La­holms kom­mun.

– Det pus­sel som po­li­sen har lagt un­der min och min kol­le­gas led­ning har lett till att det har upp­da­gats fler miss­tan­kar, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Klas Lundgren.

Hur ar­be­tet har gått till vill han in­te gå in på.

– Det är ba­ra en del som är åta­lad. De and­ra utred­ning­ar­na på­går fort­fa­ran­de, sä­ger åkla­ga­ren.

DU­ON SOM ALLT bör­ja­de med är en 20-åring och en 27-åring, bå­da bo­sat­ta i La­holms kom­mun. De har nu åta­lats för grovt va­pen­brott och brott mot kniv­la­gen.

Klas Lundgren an­ser att brot­tet är grovt ef­tersom de ha­de vap­net på all­män plats, med pas­san­de am­mu­ni­tion, ut­rus­tat med ljud­däm­pa­re och ki­kar­sik­te.

Bå­da männen ne­kar. 20-åring­en, som kör­de si­na för­äld­rars bil, be­sva­rar al­la frå­gor i för­hör med ”inga kom­men­ta­rer”. 27-åring­en häv­dar att han skul­le få skjuts till Halm­stad och in­te ha­de nå­gon kän­ne­dom om vap­nen i bi­len.

GEVÄRET HAR IN­TE kun­nat kny­tas till nå­gon av skjut­ning­ar­na i kom­mu­nen. 27åring­en har där­e­mot kopp­lats till ett an­nat va­pen­brott och två inbrott.

I hans mo­bil­te­le­fon fanns en bild på hans hand som hål­ler i en pi­stol och sik­tar mot ett torg i La­holm, samt oli­ka bil­der på po­li­semblem täck­ta av en blo­dig kniv och tex­ten ”rest in piss”.

En tred­je man, vars fin­gerav­tryck fanns på hands­kar­na, har upp­gett att de unga männen lärt kän­na varand­ra ge­nom att de är med­lem­mar i sam­ma ”an­ti­mobb­nings­för­e­ning”.

I sam­ma krets in­går ock­så en 30-åring som var hu­vud­man för den så kal­la­de va­pen­li­gan i Ve­inge för sex år se­dan.

PÅ FRE­DAG SKA åkla­ga­ren be­gä­ra för­längd häkt­ning av tre per­so­ner. För yt­ter­li­ga­re två går häkt­nings­ti­den ut i näs­ta vec­ka.

När ut­red­ning­en är i hamn vå­gar han in­te sia om.

– Jag är i hän­der­na på Na­tio­nellt fo­ren­siskt cen­ter, som ska gö­ra si­na ana­ly­ser. Det är be­klag­ligt att det tar så­dan tid, men de be­tjä­nar he­la Sverige, sä­ger Klas Lundgren.

”Det pus­sel som po­li­sen har lagt har lett till fler miss­tan­kar.” KLAS LUNDGREN

kam­mar­å­kla­ga­re

Bild: PO­LI­SEN

GROVT VA­PEN­BROTT. Geväret låg bak i bi­len in­svept i en svart sop­säck. Männen som kör­de bi­len har nu åta­lats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.