Kom­mu­nen kri­ti­se­ras ef­ter brand

Hallandsposten - - Sidan 1 - ISABEL BARK 010-471 51 20 ib@hal­lands­pos­ten.se

Halm­stads kom­mun missköt­te Ma­reds­går­den ge­nom att lå­ta den stå och för­fal­la. Det me­nar flera Os­kar­ströms­bor. – Iro­niskt nog har den­na fi­na bygg­nad nu brun­nit ner, sä­ger Magnus Fri­tiofs­son.

Magnus Fri­tiofs­son, som bor ut­an­för Os­kar­ström, kon­tak­ta­de Halm­stads kom­mun se­nast i lör­dags ef­ter en van­da­li­se­ring och kri­ti­se­ra­de bygg­na­dens för­fall. Han skrev även ett mejl i sep­tem­ber, men fick in­te nå­got svar.

– Vad är or­sa­ken till att kom­mu­nen in­te har ta­git hand om Ma­reds­går­den? Man glöm­de att ta hand om sitt fan­tas­tis­ka kul­tur­arv. Ibland känns det som att kom­mu­nen glöm­mer bort Os­kar­ström.

Bo Pers­son i sam­hälls­för­e­ning­en har en­ga­ge­rat sig för att kom­mu­nen ska ta tag i frå­gan.

– Varen­da gång vi har träf­fat kom­mu­nen har vi dis­ku­te­rat Ma­reds­går­den.

Nat­ten till mån­dag total­för­stör­des den ned­lag­da sko­lan i en stor brand. På Hal­lands­pos­tens Fa­ce­book­si­da vi­sar in­vå­na­re sin be­svi­kel­se över ut­gång­en.

”Be­dröv­ligt, vil­ket re­surs­slö­se­ri att lå­ta bygg­na­der stå oan­vän­da”, skri­ver Gu­nil­la Ar­ne­ström.

SKOLBYGGNADEN FRÅN 1891 var q-märkt, vil­ket be­ty­der att den var kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­full. Ett ge­ment q är det star­kas­te skydd en bygg­nad kan få i en de­talj­plan.

Bo Pers­son och Magnus Fri­tiofs­son an­ser att kom­mu­nen har brustit i sin roll som fas­tig­hets­ä­ga­re se­dan den sista verk­sam­he­ten läm­na­de hu­set för tio år se­dan.

– Gi­vet­vis är det van­da­ler­na som är di­rekt an­sva­ri­ga, men kom­mu­nen har ett stort an­svar över att ta hand om sitt samhälle. Iro­niskt nog har den­na fi­na bygg­nad nu brun­nit ner, sä­ger Fri­tiofs­son.

Jan Wi­dik­son, som var in­tres­se­rad av att kö­pa Ma­reds­går­den från kom­mu­nen, be­rät­ta­de i går­da­gens HP att bygg­na­den stod olåst när han var där för en be­sikt­ning för två vec­kor se­dan. Det­ta kan ha un­der­lät­tat för van­da­ler att ta sig in. Vil­ka ru­ti­ner har ni för tom­ma kom­mu­na­la bygg­na­der?

– Jag kan in­te be­mö­ta om Ma­reds­går­den var låst el­ler olåst. Vå­ra ru­ti­ner är att vå­ra fas­tig­he­ter all­tid är låsta när de in­te an­vänds, sä­ger sam­hälls­bygg­nads­che­fen Mattias Rossköld.

På mån­dags­kväl­len hölls ett mö­te mel­lan sam­hälls­för­e­ning­en och kom­mun­rå­den Jen­ny Ax­els­son (C) och Carl Fredrik Graf (M), men det hand­la­de in­te en­bart om Ma­reds­går­den ut­an om or­tens ut­veck­lings­pro­gram. Jen­ny Ax­els­son me­nar att hu­set för­blev tomt då det in­te gick att an­vän­da för verk­sam­het ut­an att först rustas upp.

– Det togs ald­rig nå­got be­slut om att en­de­ra rus­ta upp och själ­va ha verk­sam­het där el­ler att säl­ja den.

UN­DER SE­NA­RE ÅR lyftes frå­gan om en för­sälj­ning.

– Det gjor­des en vär­de­ring, men hann ald­rig gå till kon­kret för­sälj­ning. Nu finns det ing­et hus att säl­ja läng­re.

Kom­mu­nen har upp­rät­tat en ska­de­an­mä­lan och va­rit i kon­takt med sitt för­säk­rings­bo­lag. Al­la kom­mu­na­la fas­tig­he­ter är för­säk­ra­de.

– Nu ut­re­der vi vil­ka vägar som finns att gå fram­åt. Det be­ror helt och hål­let på vil­ket skick Ma­reds­går­den kom­mer att va­ra i, sä­ger Mattias Rossköld.

Bild: RO­GER LARS­SON

BRINNER ÄN. En­ligt Jan Wi­dik­son stod den gam­la skolbyggnaden olåst. Det kan ha un­der­lät­tat för van­da­ler att ta sig in. ”Vå­ra ru­ti­ner är att vå­ra fas­tig­he­ter all­tid är låsta när de in­te an­vänds”, sä­ger sam­hälls­bygg­nads­che­fen Mattias Rossköld. Den...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.