KLIPP

Hallandsposten - - Åsikter -

* I stäl­let för att sä­ga ja till FI:S krav bör re­ge­ring­en sö­ka en block­ö­ver­skri­dan­de över­ens­kom­mel­se om bland an­nat sänkt rea­vinst­skatt och sänk­ta rän­te­av­drag för att för­bätt­ra mark­na­dens funk­tion. Lot­ta Eng­zell-lars­son i Da­gens In­du­stri (ob)

* Man kan ifrå­ga­sät­ta taj­ming­en för kra­vet. Till skill­nad från ti­di­ga­re finns nu tec­ken på att bo­stads­pri­ser­na har bör­jat fal­la. I värs­ta fall kan Fi­nansin­spek­tio­nen allt­så bi­dra till att ut­lö­sa det pris­fall man oro­ar sig över. Men det verk­li­ga pro­ble­met med för­sla­get är att det – i lik­het med idén att kri­mi­na­li­se­ra köp av svart­kon­trakt – ba­ra rik­tar in sig på symp­to­men.

Ex­pres­sen (lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.