Inga le­di­ga rum un­der ping­is-vm

Hallandsposten - - Halmstad - JONNA NILS­SON jo­ni@hal­lands­pos­ten.se

Bil­jet­ter­na till Halm­stads störs­ta id­rotts­ar­range­mang nå­gon­sin är in­te släpp­ta, men ho­tel­len är re­dan upp­bo­ka­de.

Det är ett halv­år kvar, men vid en sök­ning på en av nä­tets störs­ta ho­tell­bok­nings­si­dor finns ba­ra fy­ra le­di­ga rum kvar i Halm­stads kom­mun vec­kan då bord­ten­nis-vm ar­ran­ge­ras. Bil­jet­ter­na till mäs­ter­ska­pet är dock in­te släpp­ta än.

36000 GÄSTNÄTTER är pre­li­mi­när­bo­ka­de av ar­ran­gö­rer­na själ­va på ho­tell i Halm­stad, Falkenberg, La­holm och Båstad. Bok­ning­ar­na ska sä­ker­stäl­la att de täv­lan­de och de­ras team har nå­gon­stans att bo.

Den till­tänk­ta publiken är in­te med­räk­nad.

– Ho­tell­ka­pa­ci­te­ten är en av ut­ma­ning­ar­na med att ar­ran­ge­ra i Halm­stad, sä­ger Thomas Bu­za, mark­nads- och kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig för bord­ten­nis-vm, som än­då ser små­stads­stäm­peln som en för­del.

– I stä­der som Pa­ris, där VM ar­ran­ge­rats ti­di­ga­re, har trans­port till och från are­nan ta­git en och en halv tim­me. Till Båstad tar det 20 mi­nu­ter.

OM ARRANGEMANGET ÄR det störs­ta i Halm­stads histo­ria är det det mins­ta i bord­ten­nis-vm:s. Se­nast stod Düs­sel­dorf som vär­dar, och dess­förin­nan ovan­nämn­da Pa­ris, Ku­a­la Lum­pur och Shang­hai.

In­ter­na­tio­nel­la bord­ten­nisför­bun­det har fler­ta­let gång­er be­sökt Halm­stad och in­spek­te­rat an­lägg­ning­ar­na. Hal­lar­na är god­kän­da, men i mins­ta la­get, tyc­ker man.

– Halm­stad are­na är in­tim. För­sö­ker man sät­ta sig så långt bort som möj­ligt är man än­då li­ka nä­ra som om man vo­re på förs­ta par­kett i Düs­sel­dorf, sä­ger Bu­za.

25 000 BE­SÖ­KA­RE vän­tas. Att al­la ska ha nå­gon­stans att bo trots de upp­bo­ka­de ho­tel­len stres­sar än­då in­te Bu­za.

– Det finns and­ra al­ter­na­tiv än ho­tell. Vand­rar­hem, till ex­em­pel.

Fot­not: Bord­ten­nis-vm ar­ran­ge­ras i Halm­stad are­na den 29 april till den 6 maj. Över 100 na­tio­ner vän­tas stäl­la upp i mäs­ter­ska­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.