Inga spår ef­ter flic­kor­na som lu­rar äld­re

Hallandsposten - - Halmstad - YVONNE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hal­lands­pos­ten.se

Po­li­sen har än­nu in­te kun­nat iden­ti­fi­e­ra de två unga kvin­nor som un­der lör­da­gen lu­ra­de sig in hos flera äld­re och stal vär­de­fö­re­mål. En ny upp­gift är att de in­te ta­lar svens­ka.

– Till­vä­ga­gångs­sät­tet är näs­tan iden­tiskt i samt­li­ga fall. Först kom­mer den ena kvin­nan och stäl­ler frå­gor och se­dan dy­ker den and­ra upp. De drab­ba­de upp­ger ock­så att de in­te pra­tar svens­ka, sä­ger Mar­tin Inglund, ut­red­nings­chef på po­li­sen i Halm­stad och tilläg­ger:

– Vi tror det hand­lar om per­so­ner som åker runt och ut­för den här ty­pen av brott.

HAN BE­RÄT­TAR ATT det pa­ral­lellt även va­rit en våg av stöl­der i oli­ka affärer, som ock­så de rik­tat sig mot äld­re i 85–90-års­ål­dern.

– Där har vi en del fil­mer från över­vak­nings­ka­me­ror och har kom­mit läng­re i ut­red­ning­en, men vi tror in­te att det hand­lar om sam­ma för­ö­va­re, sä­ger Mar­tin Inglund.

Vid lör­da­gens hän­del­ser lu­ra­de, el­ler tving­a­de, sig två kvin­nor in hos tre äld­re da­mer och kom bland an­nat över guld­fö­re­mål och smyc­ken. Even­tu­ellt har de gett in­tryck av att kom­ma från hem­tjäns­ten.

De tre drab­ba­de, bo­en­de på Bäc­ka­gård, i Har­plinge re­spek­ti­ve Slö­inge, har al­la gett ett sam­stäm­migt sig­na­le­ment. Flic­kor­na upp­ges va­ra i 20-års­ål­dern, cir­ka 160 cen­ti­me­ter långa och kläd­da i mör­ka klä­der.

UL­LA JO­HANS­SON, SOM är chef för hem­tjäns­ten i Halm­stad, på­min­ner om att de­ras per­so­nal all­tid bär spe­ci­el­la ar­bets­klä­der.

– De har ock­så en sär­skild le­gi­ti­ma­tion som de kan vi­sa upp. Hem­tjäns­ten dy­ker hel­ler in­te upp ut­an för­var­ning ut­an kom­mer på av­ta­la­de tider, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.