Hel­tids­an­ställd bib­li­o­teksvärd er­sät­ter vak­ter

Hallandsposten - - Halmstad - CE­CI­LIA WELIN 010-471 51 66 cw@hal­lands­pos­ten.se

Nu sö­ker kom­mu­nen en värd till Stads­bib­li­o­te­ket som ska er­sät­ta lös­ning­en med vak­ter. – Den här ty­pen av tjänst är vi en­sam­ma om i Sverige, sä­ger Mar­tin Gillgren, chef på kul­tur­för­valt­ning­en.

Som HP ti­di­ga­re be­rät­tat har bib­li­o­te­ket tving­ats an­li­ta ord­nings­vak­ter på ore­gel­bun­den ba­sis i un­ge­fär ett års tid för att kom­ma till rät­ta med bråk och van­da­li­se­ring.

Men snart är det slut med det. Av­ta­let med Secu­ri­tas lö­per ut den sis­te ja­nu­a­ri och nu sö­ker kom­mu­nen en bib­li­o­teksvärd på hel­tid i stäl­let.

– An­non­sen går ut i da­gar­na. Vi sö­ker en per­son som har er­fa­ren­het av att ar­be­ta med barn och ung­do­mar och är van vid att han­te­ra kon­flik­ter och and­ra aku­ta si­tu­a­tio­ner, be­rät­tar Mar­tin Gillgren, chef för av­del­ning­en kun­skap och samhälle in­om kul­tur­för­valt­ning­en.

Vär­dar­na kom­mer dock in­te att ha sam­ma be­fo­gen­he­ter som vak­ter­na, och i fall där per­so­ner be­hö­ver av­hy­sas får po­lis el­ler väk­ta­re till­kal­las.

– Vi vill job­ba fö­re­byg­gan­de och in­te­gre­ran­de i stäl­let för att stänga ute nå­gon, det är det som har va­rit vår ut­gångs­punkt. Vak­ter­na vi har haft har ock­så va­rit duk­ti­ga på att va­ra re­la­tions­ska­pan­de, sä­ger Mar­tin Gillgren.

Tjäns­ten som bib­li­o­teksvärd är en­ligt Gillgren unik i Sverige.

– Det finns ing­en an­nan som pro­vat den här for­men i Sverige, men jag vet att nå­got lik­nan­de finns i År­hus. Jag är stolt över att vi tes­tar den här lös­ning­en i stäl­let för att ta bort plat­ser att sit­ta på, be­grän­sa öp­pet­ti­der el­ler stänga ute nå­gon. Vi vill fort­sät­ta ha en god sam­hälls­ser­vice.

No­tan för de in­hyr­da vak­ter­na be­räk­nas i slu­tet av året lan­da på 610 000 kro­nor, allt­så li­te mind­re än vad man ti­di­ga­re räk­nat med.

”Det finns ing­en an­nan som pro­vat den här for­men i Sverige”

MAR­TIN GILLGREN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.