Hög­sko­lan ska för­sö­ka hit­ta en ny chef ex­ternt

Hallandsposten - - Halmstad - AN­DERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hal­lands­pos­ten.se

– Att va­ra aka­de­mi­chef är ett krä­van­de upp­drag, men om man mås­te ef­fek­tu­e­ra för­änd­ring­ar som många i per­so­na­len in­te gil­lar är det för­stås ex­tra tufft, kom­men­te­rar rek­tor Step­hen Hwang mån­da­gens chefs­av­hopp.

HP av­slö­ja­de i går att Ce­ci­lia Kjell­man hop­par av sitt upp­drag som chef för Hög­sko­lans aka­de­mi för lä­ran­de, hu­ma­nio­ra och samhälle (LHS) – trots att hon egent­li­gen har två år kvar på sitt för­ord­nan­de.

Med tan­ke på att även fö­re­gång­a­ren, Lars M An­ders­son, för­ra året hop­pa­de av – i pro­test mot ned­drag­ning­ar – kan man und­ra om det är svå­ra­re att va­ra chef för just den här aka­de­min?

– Det tror jag in­te. Det häng­er nog mer på hur man är som per­son, sva­rar rek­tor Step­hen Hwang.

När blev det klart att Ce­ci­lia Kjell­man hop­par av?

– Vi har haft sam­tal i nå­gon vec­ka, men jag vet in­te hur plöts­ligt hon se­dan be­stäm­de sig. Mitt råd har ba­ra va­rit att när man väl be­stämt sig för att slu­ta är det bra om det går re­la­tivt snabbt och att al­la in­for­me­ras di­rekt.

Var det du som rek­tor som

– Jag har åter­kopp­lat oli­ka sa­ker till hen­ne som kan ha på­ver­kat hen­nes be­slut. Ut­i­från ver­kar det fin­nas ett stör­re miss­nö­je på just LHS än på Hög­sko­lans tre öv­ri­ga aka­de­mi­er – ex­em­pel­vis med ned­lag­da in­rikt­ning­ar på lä­rar­ut­bild­ning­en och på topp­styrd forsk­ning. Hur ser du på det?

– När man gör för­änd­ring­ar får man räk­na med visst miss­nö­je. Men finns det de­lar i verk­sam­he­ten som in­te kan för­sva­ras, var­ken stra­te­giskt el­ler ekonomiskt, mås­te man gö­ra nå­got.

– To­talt sett ökar dock aka­de­min sin verk­sam­het de när­mas­te åren. Det är en spän­nan­de aka­de­mi med många möj­lig­he­ter, det gäl­ler ba­ra att re­kry­te­ra en chef som ser de möj­lig­he­ter­na.

Step­hen Hwang be­rät­tar att de nu ska hit­ta en till­fäl­lig lös­ning, sam­ti­digt som Hög­sko­lan annonserar ex­ternt ef­ter en ny aka­de­mi­chef.

I ju­li an­non­se­ra­des ef­ter en ef­ter­trä­da­re till An­ders Nel­son som chef för aka­de­min för häl­sa och väl­färd (HOV). Det kom in två in­ter­na och åt­ta ex­ter­na an­sök­ning­ar. Ef­ter att in­le­dan­de intervjuer hål­lits med fem per­so­ner vän­tar nu dju­pin­ter­vju­er.

Bild: RO­GER LARS­SON

”SPÄN­NAN­DE AKA­DE­MI”. Rek­tor Step­hen Hwang påpekar att aka­de­min LHS väx­er när det blir fler plat­ser på ut­bild­ning­ar­na för för­s­kol­lä­ra­re och grund­skol­lä­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.