Vård­miss gav smär­ta i för­hud

Hallandsposten - - Halmstad - ISABEL BARK 010-471 51 20 ib@hal­lands­pos­ten.se

En pa­ti­ent vid Hal­lands sjuk­hus i Halm­stad fick ett all­var­ligt för­huds­pro­blem ef­ter att per­so­na­len slar­vat med han­te­ring­en av man­nens urin­ka­te­ter.

Pa­ti­en­ten, en man i 60-års­ål­dern, ha­de vår­dats på sjuk­hu­set ef­ter en hjär­tin­farkt. Han be­skri­ver själv i sin an­mä­lan till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (Ivo) hur han drab­ba­des av fruk­tans­vär­da smär­tor ef­ter att per­so­na­len ha­de satt en ka­te­ter. När han se­na­re be­sök­te uro­lo­gen kon­sta­te­ra­des att man­nen ha­de fått pa­ra­fi­mo­sis.

Till­stån­det kan upp­stå om för­hu­den har dra­gits till­ba­ka hos en äld­re pa­ti­ent, of­ta äld­re per­so­ner, i sam­band med ren­gö­ring el­ler ka­te­te­ri­se­ring. Då kan ett akut till­stånd upp­stå där för­hu­den in­te går att dra till­ba­ka över ol­lo­net.

Ivo an­ser att vår­den på sjuk­hu­set i Halm­stad var bris­fäl­lig vid han­te­ring­en av en pa­ti­en­tens urin­ka­te­ter. Ska­dan an­ses ”på go­da grun­der” ha upp­kom­mit på grund av att per­so­nal glömt att dra till­ba­ka man­nens för­hud ef­ter ka­te­ter­sätt­ning­en. Ka­te­tern sat­tes in i mit­ten av ja­nu­a­ri 2016. När­ma­re en må­nad ef­ter in­grep­pet upp­täck­tes att man­nen fått pa­ra­fi­mo­sis. På grund av hans svå­ra smär­tor kräv­des en ope­ra­tion för att åt­gär­da till­stån­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.