På­ver­kad kör­de bil ut­an lov

Hallandsposten - - Halmstad - ISABEL BARK 010-471 51 20 ib@hal­lands­pos­ten.se

En 21-åring gjorde bil­kö­ran­det till en va­na trots att han in­te ha­de kör­kort. När po­li­sen stan­na­de ho­nom var han dess­utom drog­på­ver­kad.

En dag i april i år stan­nar po­li­sen en per­son­bil som körs på ett miss­tänkt sätt. När de kon­trol­le­rar den unge fö­ra­ren vi­sar det sig att man­nen sak­nar kör­kort och ver­kar va­ra på­ver­kad av nar­ko­ti­ka. Ett blod­prov vi­sa­de att man­nen ha­de an­vänt can­na­bis. Man­nen har in­te ve­lat ut­ta­la sig om brot­ten han är miss­tänkt för.

I au­gusti i år upp­re­pa­de sig hän­del­sen. 21-åring­en ha­de an­vänt can­na­bis och sat­te sig åter bakom rat­ten. Po­li­sen gjorde även en hus­rann­sa­kan i man­nens flick­väns lä­gen­het i Halm­stad och hit­ta­de då en mängd can­na­bis. Man­nen har er­känt in­ne­ha­vet och sagt att all nar­ko­ti­ka till­hör ho­nom. Han har in­te ve­lat be­rät­ta hur han fått tag på dro­ger­na.

21-åring­en åta­las nu för nar­ko­ti­kabrott, dro­gratt­fyl­le­ri och grov olov­lig kör­ning ef­tersom han va­ne­mäs­sigt har kört bil ut­an kör­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.