Det brinner fort­fa­ran­de i Ma­reds­går­den

Hallandsposten - - Halmstad - ISABEL BARK 010-471 51 20 ib@hal­lands­pos­ten.se

Bran­den i Ma­reds­går­den har än­nu in­te slock­nat helt. Rädd­nings­tjäns­ten me­nar att lik­nan­de brän­der går att fö­re­byg­ga ge­nom ökad vux­en­när­va­ro.

Släck­nings­ar­be­tet av­slu­ta­des vid fy­ra­ti­den på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen, men det kan ta flera da­gar in­nan den ned­lag­da folk­sko­lan i Os­kar­ström slock­nar helt.

– Det är som en kol­mi­la i bot­ten av bygg­na­den. Det får glö­da ut av sig själv och vädret får gö­ra sitt, sä­ger John Kvarn­häll, in­sats­le­da­re på rädd­nings­tjäns­ten.

– Folk har ringt och sagt att det brinner. Ja, det kom­mer att brin­na ett tag till.

Det var fram­för allt bygg­nads­kon­struk­tio­nen in­te­ri­ört som brann mest, men det kan även ha fun­nits kvar­läm­na­de sto­lar och skåp, me­nar John Kvarn­häll.

Om­rå­det har häg­nats in med bygg­sta­ket. När brand­här­den har sval­nat av kan po­li­sen in­le­da den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en, som ska vi­sa om bran­den var an­lagd el­ler in­te. Det blir ti­di­gast un­der onsdagen.

De­lar av te­gel­fa­sa­den har ra­sat och möj­lig­he­ten att re­stau­re­ra bygg­na­den är myc­ket li­ten.

– Jag kan in­te tän­ka mig att det går. Det är fort­fa­ran­de ras­risk på om­rå­det. I och med att det är så ned­brun­net så är det in­te de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för po­li­sens tek­ni­ker, sä­ger John Kvarn­häll.

Han påpekar att många brän­der i of­fent­li­ga mil­jö­er går att fö­re­byg­ga ge­nom ökad vux­en­när­va­ro på stäl­len där ung­do­mar rör sig.

– Man kan till ex­em­pel gå en ex­tra sväng med hun­den på stäl­len där man vet att ung­do­mar sam­las. Om vux­na är syn­li­ga och rör sig på des­sa stäl­len är det in­te li­ka in­tres­sant för ung­do­mar­na att va­ra där, för­kla­rar John Kvarn­häll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.