Han räk­nar med kul riks­fi­nal i ma­te­ma­tik

Hallandsposten - - Halmstad - HIL­DA BLOMBERG 010-471 51 50 hb@hal­lands­pos­ten.se

Att räk­na mat­te i sex tim­mar är inga pro­blem för 15-åri­ge Katte­gat­te­le­ven Lo­ke Gustafs­son. In­tres­set för ma­te­ma­tik, som har flyt­tat upp ho­nom ett skol­år, tar ho­nom nu till riks­fi­na­len i Sko­lor­nas ma­te­ma­tik­täv­ling i Umeå den 18 no­vem­ber.

Det är in­te förs­ta gång­en Lo­ke Gustafs­son från Sönd­rum täv­lar i sko­läm­net ma­te­ma­tik, men det­ta blir hans de­but i SMT, Sko­lor­nas ma­te­ma­tik­täv­ling, som vän­der sig till gym­na­si­e­e­le­ver.

– Ut­tag­ning­en på vår sko­la hölls i ok­to­ber och då lös­te jag al­la ut­om en av de sex upp­gif­ter­na. Det är svår pro­blem­lös­ning, men ef­tersom det är på mat­te 3-ni­vå så är det egent­li­gen in­te så avan­ce­rat, me­nar Lo­ke.

I riks­fi­na­len i Umeå den 18 no­vem­ber del­tar 25 unga mat­te­snil­len, men kon­kur­ren­sen är ingen­ting som hål­ler Lo­ke va­ken på nät­ter­na.

– Visst, det är en täv­ling, men mest är det ro­ligt att mö­ta and­ra med lik­nan­de in­tres­sen. Någ­ra av de som är med i riks­fi­na­len kän­ner jag se­dan ti­di­ga­re, så det ska bli ro­ligt att ses igen.

LO­KE HAR ALL­TID haft en­kelt för ma­te­ma­tik och i sjät­te klass bör­ja­de han vid si­dan om sko­lan att öva på gam­la prov och un­der­vis­nings­ma­te­ri­al som han hit­tat på nä­tet. Ef­ter åt­tan fick han hop­pa över ett år och bör­ja på na­tur­ve­ten­skaps­pro­gram­met Da Vin­ci på Katte­gatt­gym­na­si­et.

– Även om jag är ett år yng­re så trivs jag här och kän­ner att jag pas­sar in. Mi­na för­äld­rar tyc­ker ba­ra att det är kul att jag har en pas­sion.

Ef­ter gym­na­si­et vill Lo­ke Gustafs­son stu­de­ra vi­da­re in­om äm­ne­na ma­te­ma­tik, fy­sik el­ler da­ta­lo­gi vid hög­sko­la el­ler uni­ver­si­tet.

– Jag gil­lar att mat­te är ett lo­giskt sy­stem och det är fak­tiskt väl­digt en­kelt att lä­ra sig ge­nom allt ma­te­ri­al som finns på nä­tet. Jag är otro­ligt ny­fi­ken och vill för­stå sa­ker och * Svens­ka ma­te­ma­ti­ker­sam­fun­det har ar­ran­ge­rat Sko­lor­nas ma­te­ma­tik­täv­ling se­dan 1961. Täv­ling­en vän­der sig till gym­na­si­e­e­le­ver och sker bå­de in­di­vi­du­ellt och i lag.

Syf­tet är att upp­munt­ra ung­do­mar att för­dju­pa si­na ma­te­ma­tik­kun­ska­per och byg­ga nät­verk över he­la lan­det.

Var­je år sker kva­li­fi­ce­rings­täv­ling­ar på lan­dets sko­lor in­för en riks­fi­nal som av­görs i nå­gon av Sve­ri­ges uni­ver­si­tets­stä­der. I år är det Umeå som är värdstad för fi­na­len som av­görs den 18 no­vem­ber. då är ma­te­ma­tik ett fun­da­men­talt sätt att stu­de­ra världen.

HUR ÄR DET då med täv­lings­ner­ver­na? Lo­ke är in­te oro­lig: Ef­ter årets om­gång har han ju två år till på sig att kom­ma med i täv­ling­en.

– Men må­let är in­te att vin­na. Må­let är att jag om tre år ska kun­na lö­sa sam­ma upp­gif­ter som i dag tar en tim­me, på någ­ra mi­nu­ter.

Bild: JARI VÄLITALO

TÄV­LAR I MAT­TE. 15-åri­ge Lo­ke Gustafs­son från Halm­stad är kva­li­fi­ce­rad till årets riks­fi­nal av Sko­lor­nas ma­te­ma­tik­täv­ling i Umeå den 18 no­vem­ber. Han ser mest fram emot att träf­fa and­ra unga som de­lar hans in­tres­se för ma­te­ma­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.