Prosta­tacan­cer tog fler liv

Hallandsposten - - Halmstad - POVEL ARWIDSON pa@hal­lands­pos­ten.se

För­ra året dog 91 per­so­ner av prosta­tacan­cer i Hal­land, en­ligt sta­tistik från So­ci­al­sty­rel­sen.

Den siff­ran skul­le sjun­ka om re­gel­bund­na prosta­ta­tes­ter gjor­des, me­nar Gö­ran Hell­berg, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re i Prosta­tacan­cer­för­bun­det.

– När sym­to­men för prosta­tacan­cer vi­sar sig är det i re­gel för sent. Un­ge­fär 1 800 män per år har spridd can­cer när sjuk­do­men upp­täcks, sä­ger han till Ny­hets­by­rån Si­ren.

91 per­so­ner är en viss ök­ning jäm­fört med 2014 och 2015, då siff­ran var 82 re­spek­ti­ve 85 per­so­ner.

Un­der no­vem­ber upp­märk­sam­mas prosta­tacan­cer bland an­nat ge­nom kam­pan­jen Mustasch­kam­pen.

En av mål­sätt­ning­ar­na är att få till en all­män scre­e­ning av prosta­tacan­cer.

– De fles­ta fall som upp­täcks i tid går att bo­ta, sä­ger Gö­ran Hell­berg.

I he­la Sverige dog 2 347 per­so­ner av can­cer­for­men un­der för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.