Väns­ter­par­ti­et anar med­vind

Hallandsposten - - Hylte - LENNART HILDINGSSON

Väns­ter­par­ti­et har ökat med­lemsta­let i kom­mu­nen - och tror där­för på fram­gång i näs­ta års val.

– När jag sä­ger att vi har 16 med­lem­mar i Hyl­te, vil­ket är en tre­dubb­ling på någ­ra år, tyc­ker de fles­ta sä­kert att det är li­te. Men det mot­sva­rar tio pro­cent av de rös­ter vi fick i se­nas­te kom­mun­va­let, sä­ger Bo Wah­lén, ord­fö­ran­de för kom­mun­för­e­ning­en.

Par­ti­et ar­ran­ge­rar un­der den­na höst en rad of­fent­li­ga mö­ten på oli­ka te­man. Ikväll hålls ett av dem vid bib­li­o­te­ket i Hyl­te­bruk, på te­mat mil­jö, med mil­jö­veta­ren Toni Li­ess från Rydö­bruk som in­led­nings­ta­la­re.

Bo Wah­lén sä­ger att ar­range­mang­en fun­ge­rar som en för­be­re­del­se för det lo­kal­po­li­tis­ka pro­gram som par­ti­et ska ta fram till det kom­man­de va­let.

– Vi har un­der man­dat­pe­ri­o­den pri­o­ri­te­rat kul­tur­frå­gor­na, nu vill vi gå vi­da­re med tyngd på mil­jö och fe­mi­nis­tis­ka frå­gor.

Vid va­let 2014 fick par­ti­et ett man­dat i Hyl­te (Li­sa Mo­gren).

Med tan­ke på hur Väns­ter­par­ti­et ar­ran­ge­rat öpp­na mö­ten och kul­tur­fram­trä­dan­den un­der man­dat­pe­ri­o­den, en hand­full var­je år, tror Bo Wah­lén att ock­så det ska bi­dra till fler rös­ter för par­ti­et och minst en för­dubb­ling av plat­ser­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Bild: JAN BERGMAN

Bo Wah­lén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.