Ja till över­lå­tel­se av Bo­ra­bo­de­po­nin

Hallandsposten - - Hylte -

HYL­TE­BRUK: Kom­mun­sty­rel­sen i Hyl­te be­slöt i går enigt att sä­ga ja till pa­ke­tet med Sto­ra En­so som fram­för allt rym­mer en över­lå­tel­se till Bru­ket av Bo­ra­bo­de­po­nin.

Nu åter­står ba­ra att full­mäk­ti­ge, om två vec­kor, klub­bar sa­ken.

Där­ef­ter skri­ver kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Ronny Löfquist (S), och Sto­ra En­sos re­pre­sen­tant på kö­pe­hand­ling­ar­na vil­ka ock­så in­ne­bär att kom­mu­nen på en gång blir äga­re av oli­ka fas­tig­he­ter runt om i Hyl­te­bruk som Bru­ket hit­tills ägt.

Bo­ra­bo­de­po­nin, där Bru­ket tip­par brän­nas­ka från si­na fast­bräns­le­pan­nor, blir dock Sto­ra En­sos först om två år. Un­der ti­den ska lant­mä­te­ri­et ge­nom­fö­ra av­styck­ning­ar vid Bo­ra­bo, vil­ka gör att åter­vin­nings­an­lägg­ning­en blir kvar i kom­mu­nens ägo och regi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.