Konst och mu­sik möts i kyrk­lig in­stal­la­tion

Hallandsposten - - Laholm - CA­RI­NA NILS­SON 010-471 50 97 cn@hal­lands­pos­ten.se

Det är in­te var­je dag man får el­da på gol­vet i kyr­kan. Men i dag och i morgon hän­der det – när konst och mu­sik möts i S:t Cle­mens kyr­ka i La­holm.

Det är konst­nä­ren Lars­gö­ran Pers­son och or­ga­nis­ten Gustav Natt och Dag som till­sam­mans ord­nar en mäs­sa där konst och mu­sik möts.

– DET KOM­MER ATT bli li­te som en or­to­dox guds­tjänst, där be­sö­kar­na kan kom­ma och gå som de vill un­der ti­den det på­går, sä­ger Lars­gö­ran Pers­son.

I cent­rum står de fy­ra ele­men­ten. Lars-gö­ran har pla­ce­rat skulp­tu­rer i kyr­ko­gång­en, fyll­da med jord, sand och vat­ten. När mäss­san bör­jar får skulp­tu­rer­na liv ge­nom le­van­de eld.

– Jag kom­mer att spe­la en sorts för­be­redd im­pro­vi­sa­tion där jag kny­ter an till Lars-gö­rans konst och an­vän­der or­gelns ut­trycks­me­del, sä­ger Gustav Natt och Dag och fort­sät­ter:

– Det blir åhö­rar­nas as­so­ci­a­tio­ner som be­stäm­mer vil­ken upp­le­vel­se de får av mäs­san. Det kan bli mu­si­ken, kons­ten el­ler kanske en and­lig upp­le­vel­se.

DET ÄR FÖRS­TA gång­en som de bå­da sam­ar­be­tar, men bå­da tror på idén och att oli­ka konst­for­mer får mö­tas på oli­ka plat­ser.

– Jag kun­de ha gjort en ut­ställ­ning på ett galleri, men då ha­de jag för­mod­li­gen ba­ra nått de re­dan konst­in­tres­se­ra­de. Här kan man kanske nå en bre­da­re publik, sä­ger Lars-gö­ran Pers­son.

– Det är svårt att gö­ra nå­got i ett kyr­ko­rum ut­an att det sam­ver­kar med rum­met, på det sät­tet är kyr­kan unik som ut­ställ­nings­lo­kal, sä­ger Gustav Natt och Dag.

Bild: CA­RI­NA NILS­SON

IN­STAL­LA­TION. Gustav Natt och Dag och Lars-gö­ran Pers­son prö­var att el­da i en av skulp­tu­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.