Re­ge­ring­en fry­ser Lss-om­pröv­ning­ar

Hallandsposten - - Sverige - LARS LARS­SON/TT

Re­ge­ring­en fry­ser tem­po­rärt tu­sen­tals be­slut om as­si­stan­s­er­sätt­ning i vän­tan på en lagänd­ring och att ut­red­ning­en om över­syn av la­gen är klar. Bra, an­ser För­säk­rings­kas­san. – Det här gör vi för att män­ni­skors liv ska kun­na gå ihop, sä­ger barn- och äldre­mi­nis­ter Åsa Reg­nér (S).

För­sla­get om en frys­ning är en del i re­ge­ring­ens has­tigt fram­tag­na åt­gärdspa­ket för as­si­stan­s­er­sätt­ning­en, som är en del i la­gen om stöd och ser­vice till funk­tions­hind­ra­de.

– Det be­ty­der att om man har stat­lig as­si­stans ska man kun­na va­ra kvar med de in­sat­ser man har, åt­minsto­ne till dess att för­sla­gen från den sto­ra ut­red­ning­en om he­la LSS trä­der i kraft, sä­ger Reg­nér.

I PRAK­TI­KEN IN­NE­BÄR det till 2019, kanske 2020, ef­tersom ut­red­ning­en ska kom­ma med sitt slut­li­ga för­slag i ok­to­ber näs­ta år. Där­ef­ter ska för­sla­gen på re­miss och be­hand­las.

Em­ma Hen­riks­son, ord­fö­ran­de (KD) i riks­da­gens so­ci­alut­skott, väl­kom­nar för­sla­get om frys­ning. Men hon re­ser flera frå­ge­tec­ken.

– Det blir myc­ket dim­ri­då­er i det här, re­ge­ring­en för­sö­ker fram­stäl­la det som att vi han­te­rar det här snabbt och att al­la ska få si­na rät­tig­he­ter till­go­do­sed­da. Men de facto är det så att man ba­ra går in or­dent­ligt i den dom som kom i som­ras, sä­ger Hen­riks­son.

– Det rät­tar in­te upp nå­got för de som re­dan har fått as­si­stans in­dra­gen, sä­ger hon och kon­sta­te­rar att re­ge­ring­en in­te fö­re­slår någ­ra snabbut­red­ning­ar för att kor­ri­ge­ra ef­fek­ter av ti­di­ga­re väg­le­dan­de do­mar från 2009, 2012 och 2015, do­mar som fått sto­ra kon­se­kven­ser för många funk­tions­hind­ra­de.

Bengt Eli­as­son, fö­re­trä­da­re för Li­be­ra­ler­na, an­ser att om­sväng­ning­en är bra men in­te till­räck­lig. Om re­ge­ring­en ta­git män­ni­skors oro på all­var bor­de den öpp­na för om­pröv­ning av re­dan tag­na be­slut där stöd­tim­mar dra­gits in.

Per­so­ner som de se­nas­te åren har fått stat­lig as­si­stans mins­kad el­ler in­dra­gen (el­ler in­te fått nå­gon alls när de sök­te förs­ta gång­en), när För­säk­rings­kas­san har bör­jat till­läm­pa de tre do­mar­na från 2009, 2012 och 2015, får ing­en änd­ring av si­na be­slut.

LA­GEN OM tvåårsom­pröv­ning­ar ska snabbt skri­vas om, med sik­te på ikraft­trä­dan­de i april näs­ta år. Un­ge­fär sam­ti­digt ska en an­nan snabbut­redd lagänd­ring trä­da i kraft som ska un­dan­rö­ja kon­se­kven­ser­na av en väg­le­dan­de dom i Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len i som­ras.

DEN HAND­LA­DE OM sy­nen på det som För­säk­rings­kas­san kal­lar vän­te­tid och be­red­skap för as­si­sten­ter och hur det ska er­sät­tas. För­säk­rings­kas­san sa­de att do­men mås­te tilläm­pas på ett sätt som får ”svår­ö­ver­skåd­li­ga” kon­se­kven­ser för stat, kom­mun och en­skil­da. Uppe­mot 6 000 av de to­talt drygt 15 000 per­so­ner som har stat­lig as­si­stans ris­ke­rar att för­lo­ra tim­mar, en­ligt myn­dig­he­ten.

För­säk­rings­kas­sans ge­ne­ral­di­rek­tör Ann-ma­rie Beg­ler väl­kom­nar be­ske­det från re­ge­ring­en.

– Jag är glad över att re­ge­ring­en har age­rat så här snabbt, men in­nan jag har sett lag­tex­ten är det svårt att fullt ut sä­ga vil­ka kon­se­kven­ser­na blir, sä­ger hon.

DEN NYA FRYSNINGSLAGEN be­räk­nas trä­da i kraft den 1 april. Fram till dess mås­te För­säk­rings­kas­san föl­ja gäl­lan­de lag­stift­ning och fort­sät­ta med tvåårsom­pröv­ning­ar­na.

– Men vi kom­mer då att fo­ku­se­ra på and­ra tvåårsom­pröv­ning­ar som in­te träf­fas av den för­änd­ra­de prax­i­sen, sä­ger Ann-ma­rie Beg­ler.

– När det gäl­ler nya an­sök­ning­ar så mås­te vi föl­ja den lag­stift­ning och prax­is som nu finns. Men de kan an­sö­ka igen när den nya lag­stift­ning­en trätt i kraft.

Bild: CLAUDIO BRESCIANI

FRY­SER BE­SLUT. Barn-, äld­re- och jäm­ställd­hets­mi­nis­ter Åsa Reg­nér (S) pre­sen­te­ra­de åt­gärdspa­ket kring LSS vid en press­träff i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.