Stor kraft­sam­ling in­för Eu-topp­mö­te

Hallandsposten - - Sverige - JONAS DAGSON/TT

Gö­te­borg hål­ler an­dan. Tra­fik­ka­os och oviss­het in­för hel­gens topp­mö­te gör att det lig­ger oro i luf­ten. Po­li­sen för­be­re­der en av de störs­ta kom­men­de­ring­ar­na i modern tid.

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) har bju­dit in till Eu-topp­mö­te. På fre­dag kom­mer re­ge­rings­che­fer och Eu-top­par att mö­tas till sam­tal på Hi­sing­en i Gö­te­borg. Och även om Gö­te­bor­gar­na in­te kom­mer i när­he­ten av top­po­li­ti­ker­na kom­mer mö­tet att mär­kas i sta­den.

Re­gi­onpo­lis­chef Klas Fri­berg och kom­men­de­rings­che­fen Erik Nord för­be­re­der en jät­te­lik in­sats, trots att po­li­sen in­te för­vän­tar sig sam­ma bråk som vid topp­mö­tet 2001.

– Vi har lå­ga hot­bil­der vad gäl­ler an­grepp och at­ten­tat mot per­so­ner un­der mö­tet. Sam­ti­digt är det ett för­höjt hot mot terror i Sverige, sä­ger kom­men­de­rings­chef Erik Nord.

RE­DAN PÅ ONSDAGEN sätts av­spärr­ning­ar upp runt Svens­ka Mäs­san i cen­tra­la Gö­te­borg där del­ta­gar­na ska bo och runt Eriks­bergs­hal­len där topp­mö­tet ska hål­las. Och på tors­dag ef­ter­mid­dag när de­le­ga­ter­na an­län­der till Land­vet­ter flyg­plats stängs mo­tor­vä­gen in till sta­den av. Ing­en ut­om­stå­en­de får ve­ta när och var kor­te­ger­na kom­mer att gå.

– Tra­fik­si­tu­a­tio­nen kom­mer att va­ra be­svär­lig bå­de tors­dag och fre­dag, sä­ger Erik Nord.

Osä­ker­he­ten gör att många Gö­te­bor­ga­re är oro­a­de. Många kom­mer att väl­ja att ta det säk­ra fö­re det osäk­ra och stan­na hem­ma.

VÄST­RA GÖ­TA­LANDS­RE­GI­O­NEN upp­ma­nar per­so­nal att ha Sky­pe-mö­ten i stäl­let för att träf­fas. Många sko­lor hål­ler stängt. Kom­mu­nal verk­sam­het pla­ne­ras om, in­te minst för att kol­lek­tiv­tra­fi­ken är osä­ker och färd­tjänst och skol­skjut­sar in­te vet om de kan kom­ma fram.

– Vi har en nyc­kel­roll. Och he­la vår verk­sam­het på­ver­kas, sä­ger * Tid­punkt: Fre­dag den 17 no­vem­ber * Plats: Eriks­bergs­hal­len på Hi­sing­en i Gö­te­borg * An­sva­ri­ga: Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) och Eu-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Je­an-clau­de Junc­ker. * Del­ta­ga­re: Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron, Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May och and­ra stats- och re­ge­rings­che­fer i EU. Le­dar­na i Tyskland, Fin­land och Cy­pern är de en­da som hit­tills tac­kat nej. Även ar­bets­mark­na­dens par­ter, po­li­ti­ker, or­ga­ni­sa­tio­ner och stu­den­ter del­tar. To­talt vän­tas runt 200 del­ta­ga­re. Uppe­mot 380 jour­na­lis­ter från oli­ka län­der be­va­kar mö­tet. * Dag­ord­ning: Fo­kus för mö­tet är att främ­ja rätt­vi­sa jobb och till­växt. Kal­las för ”det so­ci­a­la topp­mö­tet”. På Eu-språk in­ne­bär so­ci­a­la frå­gor of­ta att de är kopp­la­de till ar­bets­mark­na­den.

He­le­ne Moh­lin, kom­mu­ni­ka­tör på färd­tjäns­ten.

På flera håll stäl­ler stads­dels­nämn­der in dag­verk­sam­het och lik­nan­de ak­ti­vi­te­ter. Flera särsko­lor stäng­er på topp­mö­tes­da­gen och för­äld­rar upp­ma­nas hål­la bar­nen hem­ma.

På många dag­hem har man lagt om ar­bets­sche­man så att den per­so­nal som ska öpp­na och stänga bor så nä­ra att de med sä­ker­het kan ta sig till ar­bets­plat­sen. Och det finns oro kring hur hem­sjuk­vård, hem­tjänst och le­ve­ran­ser av mat till äld­re ska kom­ma fram.

– Vår in­rikt­ning är att sta­den ska fun­ge­ra. Vi för­sö­ker lö­sa upp­dra­get så gott det går, sä­ger Hen­rik Dahl­berg, press­an­sva­rig på stads­led­nings­kon­to­ret.

NÄR­MA­RE AV­SPÄRR­NING­AR­NA finns ock­så en oro för att det kan bli stö­kigt.

So­fia Yr­hed ar­be­tar i livs­me­dels­bu­ti­ken som lig­ger pre­cis ut­an­för av­spärr­ning­en. Hon är rädd för att det ska bli bråk.

– Vi är myc­ket oro­li­ga för vad som ska hän­da. Vi mås­te kom­ma hit till af­fä­ren och skyd­da vår egen­dom, sä­ger hon.

– Vi hop­pas att po­li­sen är star­ka nog att skyd­da oss. Och se­dan får vi pro­blem för att le­ve­ran­ser­na med va­ror in­te släpps fram. Det blir sto­ra för­lus­ter för af­fä­ren.

På mån­dags­kväl­len höll po­li­sen ett in­for­ma­tions­mö­te för bo­en­de i om­rå­det. De upp­ma­na­des bland an­nat att in­te be­fin­na sig på si­na bal­kong­er el­ler va­ra syn­li­ga i fönst­ren un­der topp­mö­tet.

Bild: BJÖRN LARS­SON ROSVALL/TT

HÅL­LER AN­DAN. Kom­men­de­rings­chef Erik Nord pre­sen­te­ra­de i går in­sat­sen in­för helgen Eu-topp­mö­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.