Kö­par­nas mark­nad en­ligt bo­pri­ser­na

Hallandsposten - - Sverige - JEN­NY PETERSSON/TT

Pri­ser­na på bo­stads­rät­ter sjönk i ok­to­ber, vi­sar nya siffror. Ett to­talt pris­fall på 10–15 pro­cent är in­te orim­ligt, an­ser bo­stads­fors­ka­ren Mats Wil­helms­son. – Det kan man för­vän­ta sig på en mark­nad som sti­git 40–50 pro­cent på någ­ra år, sä­ger han.

Siffror från Svensk Mäklar­sta­tistik vi­sar att de ge­nom­snitt­li­ga pri­ser­na på bo­stads­rät­ter i lan­det bac­ka­de med en pro­cent i ok­to­ber. Hox-in­dex från Va­lu­e­gu­ard, som an­vän­der en an­nan mät­me­tod, vi­sar på en ned­gång med 2,8 pro­cent. I Stock­holm, där 4 av 5 bo­stads­rät­ter säljs, är ned­gång­en än­nu stör­re.

”Ned­gång­en de se­nas­te två må­na­der­na är den snab­bas­te se­dan fi­nan­s­kri­sen 2008”, skri­ver Va­lu­e­gu­ard i en kom­men­tar, men på­min­ner ock­så om att ned­gång­en då, och även 2011, följ­des av en snabb åter­hämt­ning året där­på.

– Jag ser det som en li­ten sätt­ning. Det hand­lar väl­digt myc­ket om oli­ka för­vänt­ning­ar, sä­ger Mats Wil­helms­son, pro­fes­sor vid KTH som fors­kar om bo­stads­mark­na­den.

Kraf­tig ny­pro­duk­tion, osä­ker­het kring amor­te­rings­krav och rän­tor som på sikt är på väg upp är fak­to­rer som spe­lar in och sät­ter tryck nedåt på pri­ser­na. De som vill säl­ja kän­ner att de mås­te ut på mark­na­den nu. Då ökar ut­bu­det, sam­ti­digt som kö­par­na är mer av­vak­tan­de.

För­vänt­ning­ar­na på­ver­kas ock­så av me­di­e­rap­por­te­ring­en, en­ligt Mats Wil­helms­son.

– Det finns en del forsk­ning kring me­di­as roll för bo­stads­pris­ut­veck­ling­en, och där ser man ett sam­band. Pris­ned­gång­en blir li­te star­ka­re om det skrivs myc­ket i me­di­er­na.

”Pris­ned­gång­en blir li­te star­ka­re om det skrivs myc­ket i me­di­er­na.”

MATS WIL­HELMS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.