Lyx­igt fäng­els

SAU­DIA­RA­BI­EN: RITZ-CARLTON I RIYAD STÄNGT FÖR VAN­LI­GA HOTELLGÄSTER

Hallandsposten - - Världen -

Med glitt­ran­de bal­sa­lar och ma­je­stä­tis­ka svi­ter är Ritz-carlton po­pu­lärt hos af­fär­sjät­tar på be­sök i Riyad. Men nu­me­ra fun­ge­rar det fem­stjär­ni­ga ho­tel­let som fäng­el­se för grip­na i det som Sau­dia­ra­bi­en be­skri­ver som en kor­rup­tions­här­va.

”På grund av oför­ut­sed­da bok­ning­ar av lo­ka­la myn­dig­he­ter som krä­ver en för­höjd ni­vå av sä­ker­het, så har vi in­te möj­lig­het att ta emot gäs­ter. . . för­rän vi har åter­gått till nor­mal verk­sam­het.”

Det med­de­lan­det nåd­de gäs­ter­na på Ritz-carlton i Riyad lör­da­gen den 4 no­vem­ber. De ombads att sam­la ihop sitt ba­gage och gå ner till lob­byn, för att se­na­re bus­sas i väg till and­ra bo­en­den i hu­vud­sta­den.

Vad de in­te viss­te var att myn­dig­he­ter­na ha­de fullt upp med att gö­ra plats för en an­nan sorts gäs­ter.

Ba­ra någ­ra vec­kor ti­di­ga­re ha­de det fem­stjär­ni­ga lyx­ho­tel­let stått i cent­rum för ett på­kostat in­ve­ste­rings­mö­te som har lik­nats vid ”ök­nens Da­vos” och som kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man an­vän­de som platt­form för att vi­sa upp si­na am­bi­tiö­sa re­form­pla­ner för om­värl­den.

OCH NÅG­RA MÅ­NA­DER in­nan det bod­de USA:S pre­si­dent Do­nald Trump i en av de över­då­di­ga svi­ter­na.

Men me­dan de ove­tan­de gäs­ter­na pac­ka­de väs­kor­na den där helgen i no­vem­ber var ut­rens­ning­en re­dan i full gång.

Över 200 per­so­ner greps i det som Sau­dia­ra­bi­en be­skri­ver som en enorm kor­rup­tions­här­va, som en­ligt kung­a­ri­kets ju­sti­ti­e­mi­nis­ter in­ne­bär att mot­sva­ran­de 840 mil­jar­der kro­nor har för­svun­nit i fel fic­kor.

Be­dö­ma­re me­nar dock att till­sla­gen främst är ett sätt för den äre­gi­ri­ge och obe­räk­ne­li­ge kron­prin­sen – som i prak­ti­ken styr Sau­dia­ra­bi­en – att be­fäs­ta sin po­li­tis­ka makt.

När Mo­ham­med bin Sal­man i som­ras upp­höj­des till kron­prins

OMBYTT ROLL. Ritz-carlton loc­kar van­ligt­vis dig­ni­tä­rer från värl­dens al­la hörn – men nu­me­ra tjänst­gör det fem­stjär-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.