Mad­sen går med på för­längd häkt­ning

Hallandsposten - - Världen -

DAN­MARK: Den mord­miss­tänk­te upp­fin­na­ren Pe­ter Mad­sen går med på för­längd häkt­ning. Det in­ne­bär att häkt­nings­för­hand­ling­en som skul­le ha hål­lits på onsdagen in­te blir av.

–När man är i en si­tu­a­tion där det in­te har kom­mit fram nå­got av­gö­ran­de som skul­le ta­la för nå­got an­nat, så har vi i var­je fall den här gång­en valt att för­länga fris­ten fri­vil­ligt, sä­ger Madsens ad­vo­kat Be­ti­na Hald Eng­mark till Ek­st­ra Bla­det.

Mad­sen miss­tänks för att ha mör­dat och styc­kat den svens­ka jour­na­lis­ten Kim Wall i sam­band med en in­ter­vju på sin ubåt, men ne­kar till mord. Han har änd­rat sin be­rät­tel­se flera gång­er se­dan han greps. (Tt-rit­zau)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.