Fem­te kvin­na an­kla­gar Roy Mo­o­re

Hallandsposten - - Världen -

USA: En fem­te kvin­na an­kla­gar den kon­tro­ver­si­el­le ame­ri­kans­ke po­li­ti­kern Roy Mo­o­re för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Hon sä­ger att han för­grep sig på hen­ne 1978, när hon var 16 år gam­mal. Han ska ha er­bju­dit sig att skjut­sa hem hen­ne från re­stau­rang­en där hon ar­be­ta­de, men i stäl­let par­ke­rat och låst bi­len så hon in­te kun­de kom­ma ut. Han ska se­dan bland an­nat ha för­sökt tryc­ka ned hen­nes hu­vud mot sitt skrev.

Den evan­ge­lisk-krist­ne Mo­o­re upp­ma­nas av allt fler re­pu­bli­kans­ka par­ti­kam­ra­ter att hop­pa av kan­di­da­tu­ren till se­natsva­let i del­sta­ten Ala­ba­ma näs­ta må­nad. (TT-AFP)

”En can­cer­svulst.”

Så be­skri­ver den ti­di­ga­re in­te­rimsord­fö­ran­den

bi­drags­re­la­tio­nen mel­lan då­va­ran­de pre­si­den­ta­spi­ran­ten Hil­la­ry Clin­tons kam­panj och par­ti­et. Den led­de till att Clin­ton­kam­pan­jen ge­nom ge­ne­rö­sa do­na­tio­ner i prin­cip tog kon­troll över par­ti­et un­der fjol­å­rets pri­mär­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.