E för prin­sar

Hallandsposten - - Världen - SO­FIA ERIKS­SON/TT

rör­de det upp star­ka käns­lor, även in­om kung­a­hu­set.

För att tys­ta kri­ti­ker har 32-åring­en vid ti­di­ga­re till­fäl­len röjt me­nings­mot­stån­da­re och ri­va­ler ur vägen, bland an­nat ge­nom att sät­ta dem i hu­sar­rest.

Bland de grip­na i kor­rup­tions­här­van finns minst el­va prin­sar, bland an­nat Mi­teb bin Ab­dul­lah som ska ha va­rit miss­nöjd med sin kusins nya ti­tel. Han är en av flera, ex­akt hur många är in­te känt, som har förts till Ritz-carlton, som nu­me­ra är om­ring­at av po­lis­bi­lar och där det in­te läng­re går att bo­ka nå­got av de 492 rum­men.

ÖVER EN HELG för­vand­la­des ho­tel­let, som är po­pu­lärt bland mil­jar­dä­rer, stats­ö­ver­hu­vu­den och med­lem­mar av den sau­dis­ka kung­a­fa­mil­jen, till ett av värl­dens mest lux­u­ö­sa fäng­el­ser.

The New York Ti­mes har pub­li­ce­rat en ska­kig vi­deo som vi­sar män­ni­skor – möj­li­gen vak­ter – som tycks ha sla­git lä­ger på färg­gla­da mat­tor i en stor­sla­gen fest­sal. Vi­da­re syns uni­for­me­ra­de män och ett va­pen som står lu­tat mot en vägg.

– DE FÅR IN­TE ta emot någ­ra sam­tal och sä­ker­hets­åt­gär­der­na är om­fat­tan­de. Ing­en kan gå in el­ler ut. Det är up­pen­bart att det här var no­ga för­be­rett, sä­ger en käl­la med in­syn till ny­hets­by­rån Reu­ters.

Det är oklart hur länge RitzCarl­ton kom­mer att tjänst­gö­ra som fäng­el­se. Till­sla­gen har på ett för Sau­dia­ra­bi­en myc­ket ovan­ligt sätt hängt ut lan­dets elit för of­fent­lig gransk­ning. I so­ci­a­la me­di­er kon­sta­te­rar dock sau­di­er att lyx­ho­tel­let kanske in­te är den värs­ta plat­sen att va­ra in­låst på. * Inga po­li­tis­ka fri­he­ter rå­der i Sau­dia­ra­bi­en, där par­ti­er är för­bjud­na och all makt ut­går från kung­a­fa­mil­jen Al Saud. Kung Sal­man har of­fi­ci­ellt in­te läm­nat tro­nen, men hans älsk­lings­son – kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man – har i prak­ti­ken re­dan ta­git över. * När den ti­di­ga­re kron­prin­sen Mo­ham­med bin Nay­ef av­sat­tes i som­ras rör­de det upp star­ka käns­lor, även i kung­a­hu­set. För att kon­so­li­de­ra sin nyvun­na makt har Mo­ham­med bin Sal­man ta­git till en för Sau­dia­ra­bi­en väl­känd me­tod och gri­pit kri­ti­ker och kon­kur­ren­ter. * Sau­dia­ra­bi­en slits mel­lan det in­fly­tel­se­ris­ka re­li­giö­sa eta­blis­se­mang­ets dog­ma­tis­ka syn på islam och be­ho­vet av att öpp­na upp kung­a­ri­ket för re­for­mer som ska gö­ra den kri­san­de eko­no­min mind­re be­ro­en­de av ol­ja. Kron­prin­sen har duc­kat för den kon­ser­va­ti­va kri­ti­ken, lan­se­rat det am­bi­tiö­sa re­form­pro­gram­met Vi­sion 2030 och avi­se­rat en mer mo­de­rat tolk­ning av islam för att gö­ra lan­det mer till­gäng­ligt för om­värl­den.

Bild: FAISAL AL NASSER/TT

ni­ga lyx­ho­tel­let som fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.