Få kon­su­men­ter vet vad de har rätt till

Hallandsposten - - Konsument - LE­NA STRÖM­BERG 031-62 41 64 le­na.strom­berg@gp.se

Kon­su­men­ter har ett starkt skydd i la­gen. Men få kän­ner till si­na rät­tig­he­ter, vi­sar en ny un­der­sök­ning från Kon­su­ment­ver­ket.

– Vi har kon­takt dag­li­gen med kon­su­men­ter som ham­nat i pro­blem för att de in­te vet vad de har rätt till. Många gång­er ha­de pro­ble­men kun­nat und­vi­kas ge­nom att kon­su­men­ten haft koll på si­na mest grund­läg­gan­de rät­tig­he­ter, sä­ger Bo Lång, väg­le­da­re på Hal­lå kon­su­ment, i ett press­med­de­lan­de.

Att in­te kän­na till si­na rät­tig­he­ter kan bli en dyr er­fa­ren­het. Till ex­em­pel om du kö­per nytt i stäl­let för att re­kla­me­ra en pryl.

Un­der­sök­ning­en vi­sar bland an­nat på sto­ra kun­skaps­bris­ter om grund­läg­gan­de rät­tig­he­ter som re­kla­ma­tions- och ång­er­rätt:

• 4 av 5 kon­su­men­ter vet in­te hur länge de har på sig att re­kla­me­ra (rätt svar: 3 år).

• 7 av 10 vet in­te vad de har rätt till när de re­kla­me­rar (säl­ja­ren av­gör hur felet ska rät­tas till).

• Varan­nan kon­su­ment vet in­te hur lång ång­er­rät­ten är när de hand­lar på nä­tet (14 da­gar).

Hal­lå kon­su­ment är Kon­su­ment­ver­kets upp­lys­nings­tjänst för kon­su­men­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.