ARN: In­te rätt ge kund ett till­go­dokvit­to

Hallandsposten - - Konsument - LE­NA STRÖM­BERG 031-62 41 64 le­na.strom­berg@gp.se

Det var ba­ra av good­will som fö­re­ta­get gav kun­den ett lik­vär­digt bord. Och att be­ta­la till­ba­ka mel­lan­skill­na­den till det förs­ta var det ald­rig tal om.

Kon­su­men­ten köp­te ett bord hos Lil­la Soff­bu­ti­ken AB i Gö­te­borg. Det var ska­dat vid le­ve­rans och hon fick väl­ja ett nytt. En­ligt an­mä­la­ren var över­ens­kom­mel­sen att hon skul­le få till­ba­ka mel­lan­skill­na­den, 6 465 kro­nor.

Lil­la Soff­bu­ti­ken mot­sat­te sig kra­vet på att få till­ba­ka peng­ar­na för mel­lan­skill­na­den mel­lan det förs­ta och and­ra bor­det. ”Fö­re­ta­get har in­te lo­vat” det, står det i sva­ret till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den.

Nämn­den be­slu­ta­de att re­kom­men­de­ra fö­re­ta­get att be­ta­la kun­den den be­gär­da sum­man mot att hon läm­nar till­ba­ka till­go­dokvit­tot.

I be­slu­tet står det att det ”är ostri­digt att det först le­ve­re­ra­de bor­det har haft ett ur­sprung­ligt fel”. Och att ”in­te fö­re­ta­get har be­vi­sat att det har hind­rats från att av­hjäl­pa felet”.

Det nya bor­det är ing­en om­le­ve­rans, på grund av den av­se­vär­da pris­skill­na­den. Kun­den har där­för rätt till att bli er­satt i peng­ar.

Bild: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.