ARN: Orim­ligt med 96 pro­cents ra­batt

Hallandsposten - - Konsument - LE­NA STRÖM­BERG 031-62 41 64 le­na.strom­berg@gp.se

Det var ”svart fre­dag” och bra ra­bat­ter på många va­ror. Men en kam­panj för Le­go ha­de ett väl­digt bra pris, som skul­le vi­sa sig va­ra ett miss­tag från fö­re­ta­gets si­da.

En kvin­na i Alingsås köp­te en Le­go­pro­dukt för 59 kro­nor. Det or­di­na­rie pri­set var 1 399 kro­nor.

Fö­re­ta­get an­nul­le­ra­de be­ställ­ning­en och be­ta­la­de till­ba­ka peng­ar­na, ”trots att det upp­stått ett bin­dan­de av­tal mel­lan par­ter­na”, skrev an­mä­la­ren till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den (ARN) och kräv­de att få kö­pa pro­duk­ten för 59 kro­nor.

Lek­mer AB mot­sat­te sig kra­vet. Fö­re­ta­get ha­de en kam­panj med re­a­pri­ser upp till 70 pro­cent. Den pro­dukt som kon­su­men­ten köpt var den en­da fel­ak­tigt ned­sat­ta. Fö­re­ta­get har er­bju­dit hen­ne att kö­pa den med 40 pro­cents ra­batt.

EN­LIGT ARN BOR­DE kon­su­men­ten ha för­stått att er­bju­dan­det be­rod­de på ett miss­tag. Ef­tersom nå­got bin­dan­de av­tal in­te kom­mit till stånd ska kra­vet av­slås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.