Ro­bert har bra koll på eko­no­min

TIP­SAR: ”SPRID UT RIS­KER­NA”

Hallandsposten - - Folk & Familj - ULLAMI NYHUUS 010-471 51 41 um­nw@hal­lands­pos­ten.se

– Jag li­tar in­te på det svens­ka pen­sions­sy­ste­met, när jag väl är så gam­mal tviv­lar jag på att det finns någ­ra peng­ar kvar, sä­ger han.

In­tres­set för ekonomi bör­ja­de när Ro­bert gick på gym­na­si­et. Då bör­ja­de han kö­pa ak­ti­er för si­na peng­ar.

När han ha­de fyllt 23 fort­sat­te han in­ve­ste­ra med det som mam­ma ha­de spa­rat ihop åt ho­nom se­dan han var li­ten.

– Jag gil­lar peng­ar helt en­kelt, sä­ger han och skrat­tar.

Det be­ty­der in­te att han är snål – där­e­mot att han är för­sik­tig med si­na ut­gif­ter. Bi­len var till ex­em­pel gam­mal re­dan när han köp­te den, men den fun­kar och får hänga med så länge den rul­lar på.

RO­BERT BÅ­DE PLUG­GAR och job­bar. Just nu lä­ser han mat­te och histo­ria. Må­let med stu­di­er­na är en Bache­lor’s de­gree i in­ter­na­tio­nell bu­si­ness.

För när­va­ran­de är det emel­ler­tid ba­ra stu­di­er som gäl­ler. En se­na i ena han­den är ska­dad och är Ro­bert är sjuk­skri­ven någ­ra vec­kor.

Det är för­stås jät­tet­rist, men på bonus­si­dan med­för ock­så si­tu­a­tio­nen att han får mer tid att äg­na sig åt si­na affärer.

– Jag hål­ler nog på uppe­mot en fy­ra tim­mar var­je dag med bå­de ak­ti­er och va­lu­ta, sä­ger han.

Ro­bert har lärt sig att ana­ly­se­ra rö­rel­ser­na på mark­na­den. Ro­li­gast * Ål­der: 25 år. * Bor: Lä­gen­het i Halm­stad. * Fa­milj: Mam­ma, bror­san och jät­te­många vän­ner. * Gör: Plug­gar och job­bar, bland an­nat med Network mar­ke­ting. * Ro­li­gast med ak­ti­er: ”När det sväng­er. Oav­sett om det går upp el­ler ner gil­lar jag ner­ven”. * Fi­lo­so­fi: ”Allt är möj­ligt. Kan Do­nald Trump bli pre­si­dent kan du ock­så ta över världen om 30 år”. är swing­tra­ding, vil­ket går ut på att man hop­pas tjä­na peng­ar på kort­sik­ti­ga ak­ti­e­af­fä­rer istäl­let för att in­ve­ste­ra på lång sikt. Ro­bert gil­lar spän­nings­mo­men­tet.

25-åri­ge Ro­bert Ol­sen i Halm­stad gil­lar att ha koll på si­na peng­ar. Pen­sions­spa­ran­de bör­ja­de han med re­dan när han var 20. Må­let är att bli ekonomiskt obe­ro­en­de.

DET FINNS DE­LAR i hans ak­tie­port­följ som får folk att hö­ja på ögon­bry­nen. Till ex­em­pel när han bör­jar pra­ta om si­na ak­ti­er i can­na­bis i Ka­na­da. Han för­kla­rar:

– Den 1 ju­li näs­ta år le­ga­li­se­rar man can­na­bis i Ka­na­da. Jag har re­dan köpt ak­ti­er och kal­ky­le­rar med att de ska sti­ga med un­ge­fär 500 pro­cent un­der 2018.

När det gäl­ler va­lu­ta­han­deln hand­lar det ock­så om att hål­la koll på om­värl­den. Där är han emel­ler­tid in­te li­ka ak­tiv.

– Jag går ba­ra in och änd­rar om det hänt nå­got spe­ci­fikt, om Do­nald Trump kanske sagt nå­got ex­tra kor­kat som kan på­ver­ka mark­na­den, el­ler så.

RO­BERT FÅR OF­TA frå­gan om man mås­te va­ra bra i mat­te för att hål­la på med ak­ti­er.

– Så är det ab­so­lut in­te, men man bör ha li­te koll på den eko­no­mis­ka po­li­ti­ken. Se­dan är det jät­te­vik­tigt att man spri­der ut ris­ker­na.

Tio år från nu ser han sig själv som ekonomiskt obe­ro­en­de.

– Då är jag in­te fast­tids­an­ställd i al­la fall, ut­an fri att gö­ra vad jag vill och bo var jag vill i världen.

Kom­pi­sar­na ber om råd ibland, fast det hän­der ock­så att de trött­nar på Ro­berts stän­di­ga snack om va­lu­ta, ak­ti­er och spa­ran­de.

– Då sä­ger de åt mig att hål­la käf­ten, ta en öl och sät­ta mej ner och spe­la med dem i stäl­let, ha­ha­ha!

Bild: JARI VÄLITALO

HAR KOLL. Ro­bert äg­nar un­ge­fär fy­ra tim­mar om da­gen åt sin ak­tie­port­följ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.