Hp-gul­det vikt åt en unik lag­byg­ga­re från Halm­stad

Hallandsposten - - Sport - JAN-OWE WIKSTRÖM 010 471 51 61 jow@hal­lands­pos­ten.se

Jag minns fort­fa­ran­de när Jan­ne An­ders­son du­ka­de fram kaf­fe och ny­gräd­da­de bul­lar i kö­ket som snart skul­le ri­vas i rad­hu­set på Li­din­gö för snart två må­na­der se­dan och på frå­gan vad ett fot­bolls-vm be­tyd­de för ho­nom sva­ra­de: – Det är det störs­ta av allt. Stör­re än OS! Störst helt en­kelt.

Nu är han där! Nu är vi där! Nu är Sverige där! I Ryss­land 2018! Myc­ket tack va­re en 55-årig Halm­stad­s­on, Jan-olof An­ders­son. Och på vil­ket sätt se­dan ef­ter den 95 mi­nu­ter långa gast­kram­ning­en i mån­dags kväll.

Sverige blev den förs­ta na­tio­nen i histo­ri­en som på sin väg till Vm-slut­spe­let möt­te tre fö­re det­ta Vm-fi­na­lis­ter, Frank­ri­ke, Hol­land och Ita­li­en och än­då tog sig vi­da­re. Och ba­ra det sät­ter per­spek­tiv på brag­den på San Si­ro, Miraklet i Milano.

JAN­NE FICK STAR­TA om för 15 må­na­der se­dan, med två när­mast tom­ma hän­der. Ing­en Zla­tan Ibra­hi­mo­vic. Ing­en Kim Käll­ström. Ing­en Andre­as Isaks­son. I stäl­let en rad spe­la­re som in­te ens var or­di­na­rie i si­na klubb­lag ute i Eu­ro­pa.

Vm-kva­let skul­le ba­ra va­ra en för­be­re­del­se in­för kom­man­de Em-kval, men Jan­ne var, ef­ter sin tid i HBK och IFK Norr­kö­ping, van vid att byg­ga från grun­den med tyd­lig­het, nog­grann­het och öd­mjuk­het som bygg­ste­nar.

Och för­be­re­del­se – det fanns in­te i vin­nar­skal­len An­ders­sons med­ve­tan­de som pre­stige­lös som han är, såg till att om­ge sig med experter och gam­la kol­le­gor. Sverige gick in i kva­let för att vin­na och ta sig till slut­spe­let. Från förs­ta stund bygg­de han ett lands­lag där la­get är stör­re än ja­get, där al­la, pre­cis al­la från de el­va på pla­nen och bänk­spe­lar­na till le­darsta­ben och scou­ter­na al­la skul­le kän­na sig del­ak­ti­ga. Ett unikt lag­byg­ge som på papp­ret knappt skräm­mer nå­gon stor fot­bollsna­tion.

Men som till­sam­mans är ett mons­ter, en vinnare.

”Jag var­ken ska el­ler får fö­re­gå någ­ra ju­ry­be­slut, men det ska till nå­got ex­cep­tio­nellt för att Jan­ne An­ders­son IN­TE ska till­de­las Hp-gul­det 2017.”

Och med all re­spekt för svensk fot­bolls störs­ta ge­nom ti­der­na: Jag tror in­te att Sverige ha­de ta­git sig till Vm-fes­ten i Ryss­land med Zla­tan Ibra­hi­mo­vic i la­get. För nu vå­ga­de och tving­a­des and­ra ta an­svar. Och som de gjorde det med en när­mast Bec­ken­bau­ersk au­ra över lag­kap­ten Andre­as Granqvist som jag vet att Jan­ne hög­ak­tar.

DÄR­FÖR ÄR JAG glad över att vi för någ­ra år se­dan änd­ra­de sta­tu­ter­na för Hp-gul­det till att även gäl­la ak­ti­va och ledare ut­an­för HP:S sprid­nings­om­rå­de för­ut­satt att de har stark lo­kal för­ank­ring.

Jag var­ken ska el­ler får fö­re­gå någ­ra ju­ry­be­slut, men det ska till nå­got ex­cep­tio­nellt för att Jan­ne An­ders­son IN­TE ska till­de­las Hp­gul­det 2017.

Ta ba­ra bil­den som Da­ni­el Ekvall la­de upp på twit­ter ef­teråt: För­bunds­kap­te­nen som ny­li­gen har ta­git Sverige till det förs­ta Vm­slut­spe­let på tolv år och gjort att Ita­li­en ef­ter 14 ra­ka Vm-slut­spel tving­as va­ra åskå­da­re går och stä­dar upp i om­kläd­nings­rum­met ef­ter fi­ran­det. Stä­dar!

– Det ska va­ra rent och snyggt och vi läm­nar om­kläd­nings­rum­met som det var när vi kom. Ord­ning och re­da, har all­tid va­rit Jan­nes mot­to.

För många är Milano detsamma som ope­ror­nas ope­ra­scen La Sca­la, Du­o­mo-ka­te­dra­len, mo­de­hu­sen med Gi­or­gio Ar­ma­ni, Dol­ce & Gab­ba­na, Pra­da och Ver­sa­ce, bil­mär­ken som Al­fa Ro­meo och Bu­gat­ti och däck­fa­bri­ken Pi­rel­li.

För oss svens­kar kom­mer Milano nu att för all­tid va­ra den 13 no­vem­ber 2017 – ett styc­ke svensk fot­bolls­hi­sto­ria ihop­snick­rat av en unik lag­byg­ga­re och fot­bolls­ar­be­ta­re från Ale­val­len och Halm­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.