Lång­re­sor för fans och la­gen

Hallandsposten - - Sport - ERIC HILMERSSON eric.hilmersson@gp.se 031-62 40 52

som femå­ring och har i dag dub­belt med­bor­gar­skap.

Ef­ter att stor­klub­ben CSKA lå­nat ut ho­nom till Grön­svart un­der sä­song­en är Ali­ev nu på väg till­ba­ka till Moskva – den rys­ka hu­vud­sta­den där två av Vm-are­nor­na finns.

– Det är en fan­tas­tisk stad. All­ting finns där. Mas­sa fi­na sa­ker att kol­la på, och myc­ket kafé­er och re­stau­rang­er, sä­ger Ali­ev.

När han får hö­ra vil­ka de öv­ri­ga spe­lor­ter­na är pe­kar han snabbt ut två fa­vo­ri­ter.

– Ka­zan och Sotji är väl­digt fi­na stä­der. Ka­zan är en mus­limsk stad, allt är väl­digt rent och fint där. Så jag skul­le sä­ga de två, för­u­tom Moskva då.

DET SVENS­KA LANDS­LA­GET kom­mer att ha sin bas på ett lyx­ho­tell nä­ra just Sotji, och med ut­sikt över Svar­ta ha­vet. An­lägg­ning­en boka­des re­dan in­nan det blev klart att Sverige skul­le ta sig till VM.

– Som vi gjort de se­nas­te slut­spe­len så ut­går vi från bra kva­li­tet på ho­tel­let, nä­ra till flyg­plats ef­tersom vi vet att vi kom­mer att re­sa myc­ket och nä­ra till en trä­nings­an­lägg­ning. Allt upp­fylls här på ett fan­tas­tiskt bra sätt, sä­ger lands­lags­che­fen Lars Richt.

Re­sor till Ryss­land krä­ver van­ligt­vis vi­sum, vil­ket kan va­ra en krång­lig pro­cess. Men till fot­bollsvm kom­mer räc­ka att ha ett så kall­lat Fan ID, vil­ket al­la med bil­jet­ter kan an­sö­ka om. 3,4 mil­jo­ner bil­jet­ter har re­dan sålts, och imor­gon star­tar den and­ra för­sälj­nings­fa­sen på Fi­fas hem­si­da. Först till kvarn gäl­ler och bil­jet­ter­na kos­tar från 800 kro­nor och upp­åt. Den tred­je för­sälj­nings­fa­sen star­tar ef­ter att lott­ning­en är ge­nom­förd, den 5 de­cem­ber.

En­ligt UD rå­der en höjd be­red­skap ef­ter att ter­ror­hot rik­tats mot lan­det. Man upp­ma­nar där­för re­se­nä­rer att va­ra vak­sam­ma, samt av­rå­der al­la re­sor till om­rå­den som lig­ger när­ma­re än tio kilo­me­ter från Ryss­lands gräns till de ukrains­ka re­gi­o­ner­na Do­netsk och Lu­hansk.

Ing­en av spe­lor­ter­na be­fin­ner sig dock i des­sa om­rå­den.

Ali­bek Ali­ev sä­ger sig ha no­te­rat en viss rysk oro in­för mäs­ter­ska­pet.

– Ja, det har ju va­rit myc­ket terror­dåd på många stäl­len i världen. Och i Moskva finns det myc­ket ra­sis­ter, så man är rädd att det ska hän­da nå­got kring mat­cher­na. Rys­ka fans kan va­ra gans­ka stö­ki­ga. Men jag tror det kom­mer att gå bra, det kom­mer att va­ra väl­digt myc­ket po­li­ser över­allt.

Vad be­ty­der det för Ryss­land att man får ar­ran­ge­ra VM?

– Det be­ty­der myc­ket för lan­det, och när jag pra­tar med spe­lar­na i Moskva så tyc­ker att det är väl­digt stort att få spe­la VM fram­för sin fa­milj och si­na vän­ner.

Är det nå­got man bör tän­ka på som tu­rist i Ryss­land?

– Om du bör­jar snac­ka rys­ka så kom­mer de gil­la dig. De fles­ta är snäl­la, men and­ra är gans­ka ar­ro­gan­ta. Men lär du dig någ­ra ord så äls­kar de dig di­rekt.

”Om du bör­jar snac­ka rys­ka så kom­mer de gil­la dig. De fles­ta är snäl­la, men and­ra är gans­ka ar­ro­gan­ta. Men lär du dig någ­ra ord så äls­kar de dig di­rekt.”

ALI­BEK ALI­EV om vad fan­sen bör tän­ka på

LYF­TER. Mi­kael Lus­tig jub­lar ef­ter att den svens­ka Vm-plat­sen säk­rats i Milano ef­ter 0–0 bor­ta mot Ita­li­en. Nu tar Sverige sik­te på VM i Ryss­land till som­ma­ren. Och på många och långa flyg­re­sor för att spe­la mat­cher­na. Ryss­land är ett stort land. Och...

Bild: JONAS EKSTRÖMER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.