Jan­ne nä­ra till tå­rar

Hallandsposten - - Sport - LI­NUS PETERSSON Li­nus.petersson@gp.se

Fot­bolls-vm näs­ta år av­görs 14 ju­ni till 15 ju­li i Ryss­land. Mat­cher­na av­görs på 11 spe­lor­ter och på 12 are­nor (Moskva har två are­nor). Fi­na­len spe­las på Luzj­niki­sta­di­on i Moskva, med ka­pa­ci­tet för 81 000 åskå­da­re.

Je­ka­te­rin­burg Moskva Kali­ning­rad Da­gen ef­ter brag­den i Milano ha­de gläd­jetå­rar­na knappt tor­kat. Press­kon­fe­ren­sen med för­bunds­kap­ten Jan­ne An­ders­son blev käns­lo­sam. – Jag blir väl­dig rörd, men jag blir nog mer rörd av att and­ra blir rör­da, sä­ger han.

När för­bunds­kap­ten Jan­ne An­ders­son höll press­kon­fe­rens un­der tis­da­gen blev det käns­lo­samt på nytt. Ex­tra myc­ket när spe­lar­nas in­sats kom på tal.

– Jag blir väl­dig rörd, men jag blir nog mer rörd av att and­ra blir rör­da. När jag såg ”Gra­nen” (Andre­as Granqvist), så var det häf­tigt. När jag såg han, Ola (To­i­vo­nen) och det där gäng­et... Det var sista chan­sen för dem på nå­got sätt att kom­ma till ett VM. Den re­ak­tio­nen de ha­de var häf­tig, sä­ger en tår­ögd Jan­ne An­ders­son och hyl­lar Andre­as Granqvist li­te ex­tra.

– Andre­as personifierar allt vi står för. Han är en rik­tigt bra fot­bolls­spe­la­re. En faj­ter. Han är ock­så en väl­digt bra kil­le.

Mitt i käns­lo­ha­vet ha­de för­bunds­kap­te­nen svårt att ta in, svårt att för­stå, vad lands­la­get fak­tiskt har åstad­kom­mit.

– Jag tyc­ker ibland att man ser på tv, id­rotts­män­ni­skor som in­ter­vju­as och de pra­tar om att de in­te rik­tigt för­står att det har sjun­kit in. Jag har all­tid re­a­ge­rat på det. Men jag får nog ta och änd­ra. Det är svårt att ta in det här, man är i en bubb­la un­der en sam­ling. Det var gans­ka lång tid på are­nan in­nan vi kom iväg. Se­dan kä­ka­de vi till­sam­mans in­nan jag gick och la mig. Men det var ro­ligt. Al­la som hål­ler på med la­gid­rott vet att stun­den ef­ter att man har lyc­kats med nå­got är ma­gisk oav­sett ni­vå, sä­ger An­ders­son. Han tilläg­ger: – Det sät­tet vi har gjort det på... Vi har många bra spe­la­re, la­get be­står av ett an­tal duk­ti­ga in­di­vi­der. Det sät­tet de har gjort det på och hur de har ställt upp gör mig stolt.

– Det är jäk­la bra kil­lar. Fast vi in­te träf­fas så of­ta har al­la så kul ihop. Tror att det är li­te unikt.

I Ge­lend­zijk kom­mer det svens­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.