H/H ha­de ”lek­stu­ga” mot Lund

Hallandsposten - - Sport - 010-471 51 61 jow@hal­lands­pos­ten.se

Tre ra­ka set och mat­cher över på en knapp tim­me. Jum­bon Lunds VK blev som vän­tat re­na lek­stu­gan för Hyl­te/halm­stad som än­då val­de att stäl­la över Sti­na Rix för­u­tom ska­da­de Ka­ris Wat­son.

LUNDS VK HYL­TE/HALM­STAD

(12-25, 11–25, 11–25)

0 3

– Ja, ha­de det in­te va­rit ti­o­mi­nu­ter­spa­us ef­ter två set skul­le vi ha va­rit kla­ra på 50 mi­nu­ter, kon­sta­te­rar trä­na­ren To­ny Westman.

SOM FRAM­FÖR ALLT var nöjd med spe­lar­nas in­ställ­ning.

– Vi har full kon­cent­ra­tion från förs­ta boll till sista och det är im­po­ne­ran­de ef­tersom det är lätt att tap­pa fo­kus och slapp­na av när man är så över­läg­sen.

Jodå, Hyl­te/halm­stad tog di­rekt kom­man­dot och sär­skilt Da­ni­e­le Ko­vacs de Li­ma, till­ba­ka ef­ter sin nackspärr, var på rik­tigt bra spel­hu­mör med to­talt 18 po­äng me­dan Ewa Kali­nows­ka gjorde sju.

Lund ha­de ingen­ting att sät­ta emot och förs­ta set var över på 19 mi­nu­ter ef­ter 25–12.

Det skul­le än­då bli det längs­ta se­tet(!) ef­tersom näs­ta slu­ta­de 25–11 och när 8–4 blev 17–4 i tred­je set lan­da­de även det på 25–11.

– Egent­li­gen ger ett re­jält trä­nings­pass mer för vår del ef­tersom vi har så tuff kon­kur­rens och vi kanske be­hö­ver träna på and­ra och svå­ra­re sa­ker. Sam­ti­digt gäl­ler det att vå­ga han­te­ra match­si­tu­a­tio­ner så på det sät­tet är det all­tid nyt­tigt när det gäl­ler nå­got. Och emel­lanåt är det näs­tan svå­ra­re ef­tersom mot­stån­dar­na in­te spe­lar en ren vol­ley­boll ut­an det går li­te lång­sam­ma­re och blir li­te märk­li­ga si­tu­taio­ner, ana­ly­se­rar To­ny.

8–1 I SERVEESS och 7-1 i block på­vi­sar ock­så den enor­ma klasskill­na­den där Lovisa Bergh med si­na blott tre po­äng än­då var po­äng­bäst i hem­ma­la­get.

Be­tyd­ligt tuf­fa­re mot­stånd vän­tar då på sön­dag mot tre­an Öre­bro som så här långt ba­ra har för­lo­rat en match.

– Då mås­te al­la va­ra på topp och det var ock­så där­för som jag ba­ra ro­te­ra­de på cen­ter­po­si­tio­nen den här gång­en. Helt en­kelt för att vi ska va­ra så sam­spel­ta och väl för­be­red­da som möj­ligt mot Öre­bro på sön­dag, för­kla­rar Westman när Hyl­te/halm­stad klev upp i de­lad se­ri­e­led­ning med Eng­el­holm.

JAN-OWE WIKSTRÖM

”Vi har full kon­cent­ra­tion från förs­ta boll till sista och det är im­po­ne­ran­de ef­tersom det är lätt att tap­pa fo­kus.”

TO­NY WESTMAN Trä­na­re i Hyl­te/halm­stad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.